Hoe komt het dat de 4e kwartaalcijfers gebruik toegekend pgb (geaggregeerd; Zorginstituut) lager zijn dan de jaarcijfers (cliëntniveau; Vektis)? Welke zijn het beste?

In de jaarcijfers worden personen die worden opgenomen in een instelling niet uit de cijfers verwijderd waar de kwartaalcijfers van Zorginstituut Nederland gecorrigeerd worden voor het vervallen van het PGB na twee maanden na aanvang van de opname. Voor de jaartabellen is de MLZ-peildatum van de tweede vrijdag in november gebruikt, voor de kwartaalcijfers wordt als peildatum de laatste dag van het kwartaal gehanteerd. Bij een combinatie van de financiële gegevens over het toegekend en besteed PGB met het aantal budgethouders geniet het de voorkeur de kwartaalgegevens te gebruiken gezien deze corresponderen met de financiële gegevens. Om meer zicht te krijgen op de populatie PGB-houders ten opzichte van de Nederlandse bevolking geniet het de voorkeur de jaargegevens te gebruiken.