Hoe komt het dat de kwartaalcijfers over gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb; geaggregeerd; tot 2015 ZINL; vanaf 2015 NZa) binnen de AWBZ/Wlz verschillen van de jaarcijfers (cliëntniveau; Vektis en SVB)?

Jaarcijfers op basis van Vektis-data hebben uitsluitend betrekking op personen die in het verslagjaar of op de peildatum een pgb is toegekend voor AWBZ-(tot 2015) of Wlz-(vanaf 2015) gefinancierde zorg en die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Als peildatum wordt de tweede vrijdag in november gebruikt

Jaarcijfers op basis van SVB-data betreffen personen met een pgb waarvoor in het verslagjaar of op het peilmoment de trekkingsrechten registratie van SVB een gedeclareerde en goedgekeurde betaling ten laste van een Wlz-pgb (vanaf 2015) geregistreerd is en die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het gaat dus om pgb’s die daadwerkelijk zijn ingezet voor het inkopen van zorg. Als peildatum wordt de tweede vrijdag in november gebruikt.

Kwartaalcijfers op basis van ZINL-/NZa-data gaan over alle personen die op peildatum een pgb toegekend hebben gekregen door een zorgkantoor voor het zelf inkopen van zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015) of Wlz (vanaf 2015). Er worden geen beperkende voorwaarden opgelegd aan deze personen. Als peildatum wordt de laatste dag van het kwartaal gehanteerd.