Gebruik persoonsgebonden budget

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de Wlz. Daarnaast bevat deze pagina cijfers over het aantal personen dat een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen en daarvan zorg of ondersteuning heeft ingekocht ten laste van de Wlz (al dan niet in combinatie met zorg in natura) of Wmo 2015.

Toegekend Wlz pgb (bron: NZa)

In onderstaande tabel is peildatum kwartaal de laatste dag van het kwartaal.

Gebruik persoonsgebonden budget, personen op peildatum kwartaal
Jaar 2018 2018 2018 2018 2019
Kwartaal 1 2 3 4 1*
Gebruik pgb 39730 40208 40833 41491 42396

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Gebruik persoonsgebonden budget, personen op peildatum kwartaal"

1*

Voorlopige cijfers

Gebruik pgb

Aantal personen dat ultimo kwartaal een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend heeft gekregen door het zorgkantoor voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

De kwartaalcijfers (jaarcijfers zijn gelijk aan vierde kwartaal) staan ook in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunt u de cijfers niet verder uitsplitsen.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik en uitgaven persoonsgebonden budget AWBZ/Wlz-zorg.

Bron kwartaalcijfers toegekend Wlz pgb: Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015, daarvoor Zorginstituut Nederland).

Toegekend Wlz pgb naar persoonskenmerken (bron: Vektis)

Op MLZ Statline staan eveneens cijfers over toegekend Wlz pgb naar persoonskenmerken (bron: Vektis).

Vektis ontvangt de gegevens op persoonsniveau van de zorgkantoren. Deze gegevens zijn minder snel beschikbaar, maar door de koppeling van deze gegevens aan andere bronnen is het mogelijk om deze gegevens verder uit te splitsen. Dit betreft de jaargegevens over personen met een toegekend PGB.

Deze gegevens kunt u in deze tabel op MLZ StatLine verder uitsplitsen naar type huishouden. En in deze tabel op MLZ StatLine kunt u de via Vektis aangeleverde cijfers verder uitsplitsen naar functie, grondslag en regio.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Toegekend persoonsgebonden budget AWBZ en Wlz-zorg.

Bron jaarcijfers toegekend Wlz pgb: Vektis, CIZ (grondslag informatie) en BRP (persoonskenmerken).

Besteed pgb (bron: SVB)

Sinds 2015 vinden de betalingen uit pgb's plaats via het trekkingsrechtensysteem, waarbij budgethouders het recht hebben betalingen te laten verrichten vanuit het pgb dat de gemeente (Wmo 2015) of het zorgkantoor (Wlz) via de Sociale Verzekeringsbank beschikbaar heeft gesteld. De Sociale Verzekeringsbank beheert het trekkingsrechtensysteem en stelt daaruit informatie op persoonsniveau beschikbaar.

Besteed Wlz pgb

Gebruik persoonsgebonden budget ten laste van de Wlz naar samenloop van leveringsvormen, personen op peildatum
2015* 2016* 2017*
Totaal persoonsgebonden budget (pgb) 32 740 38 510 39 820
Uitsluitend pgb 25 820 30 400 30 890
Totaal combinatie zin/pgb 6 920 8 110 8 935

Gebruik persoonsgebonden budget ten laste van de Wlz naar samenloop van leveringsvormen, personen op peildatum

Totaal leveringsvorm zorg

Totaal gebruik van zorg, ontvangen via verschillende leveringsvormen.

Zorg die onder de Wlz valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Onder Wlz-zorg pgb valt Wlz-zorg die personen bekostigen uit een pgb.

Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).

Onder Totaal zorg in natura (zin) vallen ook personen die naast zin tevens zorg uit een persoonsgebonden budget (pgb) hebben ontvangen.

Totaal persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

Onder Persoonsgebonden budget (pgb) vallen ook personen die naast pgb tevens zorg in natura (zin) hebben ontvangen.

Uitsluitend zorg in natura (zin)

Uitsluitend gebruik van zorg, geleverd als zorg in natura (zin). Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).

Uitsluitend pgb

Uitsluitend gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Totaal combinatie zin/pgb

Gebruik van zowel zorg met leveringsvorm zorg in natura (zin) als zorg met leveringsvorm persoonsgebonden (pgb).

Totaal combinatie mpt/pgb

Gebruik van zowel zorg met leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) als zorg met leveringsvorm persoonsgebonden budget (pgb).

2015*

Voorlopige cijfers

2016*

Voorlopige cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine  kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over personen met een besteed Wlz pgb uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en naar leveringsvorm (al dan niet in combinatie met zorg in natura) en zorgzwaartepakket van de indicatie van het CIZ.

Besteed Wmo pgb

Gebruik pgb Wmo, personen op peildatum
2015 2016 2017*
Totaal Wmo 75 880 60 640 55 340

Gebruik pgb Wmo, personen op peildatum

Totaal Wmo

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Totaal Wlz

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit omvat zowel zorg geleverd als zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) als zorg waarvoor geen zzp bekend is.

Een zzp bevat een bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een persoon kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket zorg, wonen en diensten dat nodig is omdat een persoon niet alles zelf kan.

Geen zorgzwaartepakket (zzp)

Zorg waarvoor geen zzp bekend is, komt onder andere voor in de volgende situaties:
- Bij oude indicaties voor AWBZ-zorg (zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is niet altijd een zzp bekend. Oude indicaties voor verblijf blijven rechtgevend voor de duur van de indicatie. Het ontbreken van het zzp bij de indicatie betekent dat het zzp ook ontbreekt bij gegevens over gebruik van zorg.
- Bij gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg in de vorm van kortdurend verblijf is geen zzp bekend.
- Bij gebruik van zorg in de vorm van pgb voor Wlz-indiceerbaren.

Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)

Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Verpleging en Verzorging (VV).

zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met enige begeleiding

Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig in een beschutte woonomgeving.

zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met begeleiding en verzorging

Deze cliëntgroep heeft vanwege vooral somatische problematiek dagelijks behoefte aan begeleiding en verzorging in een beschutte woonomgeving.

zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging

Deze cliëntgroep heeft vanwege omvangrijke somatische problematiek behoefte aan begeleiding en vooral ook intensieve verzorging, in een beschutte woonomgeving.

zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Deze cliëntgroep heeft intensieve begeleiding nodig, gecombineerd met uitgebreide verzorging in een beschutte omgeving. De reden hiervoor kan verschillend zijn.

zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Deze cliëntgroep heeft vanwege ernstige dementiële problematiek behoefte aan intensieve begeleiding en intensieve verzorging in een beschermende woonomgeving. De cliënten zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk.

zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Deze cliëntgroep heeft vanwege ernstige somatische beperkingen op veel momenten van de dag behoefte aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Deze cliëntgroep heeft op grond van een chronische ziekte specifieke begeleiding nodig in combinatie met zeer intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Deze cliëntgroep heeft op grond van een ernstige somatische aandoening behoefte aan specifieke en zeer intensieve verzorging en verpleging in combinatie met begeleiding in een beschermende woonomgeving.

zzp 9 VV Herstelgerichte behandeling ..

Zorgzwaartepakket (zzp) 9 Verpleging en verzorging (VV) Herstelgerichte behandeling met Verpleging en verzorging

Bij deze cliëntgroep heeft medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden waarbij doorgaans sprake is geweest van een opname. In aansluiting op de interventie is behoefte aan herstelgerichte behandeling die een integrale en multidisciplinaire aanpak vereist in een tijdelijke verblijfssituatie (meestal 2-6 maanden) met een therapeutisch leefklimaat.

Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

zzp 9a VV Geriatrische revalidatiezor..

Zorgzwaartepakket (zzp) 9a Verpleging en verzorging (VV) Geriatrische revalidatiezorg

Bij deze cliëntgroep heeft medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden waarbij doorgaans sprake is geweest van een opname. In aansluiting op de interventie is behoefte aan revaliderende behandeling zoals die door specialisten ouderengeneeskunde wordt uitgevoerd en die een integrale en multidisciplinaire aanpak vereist in een tijdelijke verblijfssetting (meestal 2-6 maanden) met een therapeutisch leefklimaat.

Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling..

Zorgzwaartepakket (zzp) 9b Verpleging en verzorging (VV) Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Bij deze cliëntgroep heeft medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden waarbij doorgaans sprake is geweest van een opname. In aansluiting op de interventie is behoefte aan herstelgerichte behandeling die aanvullende integrale en multidisciplinaire aanpak vereist. Herstel tot het niveau van functioneren van vóór de acute aandoening wordt nagestreefd.

Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte..

Zorgzwaartepakket (zzp) 10 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Deze cliëntgroep verblijft kortdurend (doorgaans niet langer dan drie maanden) in een situatie van beschermd verblijf in verband met een naderend overlijden.

Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Gehandicaptenzorg (GHZ)

zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met enige begeleiding

Deze cliëntgroep functioneert sociaal redelijk zelfstandig. De cliënten zijn zich bewust van de verstandelijke handicap en van de gevolgen daarvan voor het sociaal functioneren.

zzp 2 VG Wonen met begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten zijn zich onvoldoende bewust van de verstandelijke handicap waardoor er op sociaal-emotioneel gebied problemen kunnen ontstaan. In de vaste vertrouwde omgeving kan de cliënt zich oriënteren.

zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en verzorging

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef is beperkt. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en op regievoering over het eigen leven.

zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten functioneren, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal zeer beperkt zelfstandig. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met begeleiding mogelijk. Een belangrijk doel van de begeleiding is het bieden van een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving.

zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal niet zelfstandig en is continu begeleidingsbehoeftig. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuurverlenend karakter, met een duidelijke dagindeling, vaste leefregels en strikte afspraken. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van sociale en praktische vaardigheden.

Vanaf 1 januari 2011 is zzp 5 VG opgesplitst in een zzp 5 VG en 8 VG. Voor mobiele, meervoudig gehandicapte cliënten is zzp 5 VG aangepast. Voor niet mobiele en volledig zorgafhankelijke, meervoudig gehandicapte cliënten is een nieuw zzp opgesteld: 8 VG. Bestaande indicatiebesluiten met zzp 5 VG zijn niet omgezet in zzp 8 VG.

zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek, sociaal (zeer) beperkt zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, gericht op veiligheid en er worden grenzen gesteld door anderen. Er is sprake van een voorspelbare invulling van de dag en van vaste leefregels. Veiligheidsrisico's voor de begeleiders zijn beperkt.

zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verstandelijk gehandicapten (VG) (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, sociaal beperkt of nauwelijks zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. De cliënten hebben permanent structuur, veiligheid en bescherming nodig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, waarbij de nadruk ligt op voorspelbaarheid van de invulling van de dag en vaste leefregels. Er is sprake van risicovol gedrag, maatschappelijk probleemgedrag en cliënten zijn vaak zelf niet gemotiveerd voor behandeling. In verband met veiligheidsrisico's zijn doorgaans meerdere begeleiders tegelijkertijd aanwezig.

zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol..

Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal niet zelfstandig en is continu begeleidingsbehoeftig. De cliënten hebben daarnaast lichamelijke beperkingen waarvoor volledige verzorging en soms verpleging noodzakelijk is. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuurverlenend karakter, met een duidelijke dagindeling.

Vanaf 1 januari 2011 is zzp 5 VG opgesplitst in een zzp 5 VG en 8 VG. Voor mobiele, meervoudig gehandicapte cliënten is zzp 5 VG aangepast. Voor niet mobiele en volledig zorgafhankelijke, meervoudig gehandicapte cliënten is een nieuw zzp opgesteld: 8 VG. Bestaande indicatiebesluiten met zzp 5 VG zijn niet omgezet in zzp 8 VG.

zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met enige behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan. De cliënt wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven/wonen.

zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uit kan strekken tot alle leefklimaten. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. Tevens spelen bij kinderen in de behandeling diverse opvoedingsaspecten een rol.

zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uitstrekt tot alle leefsferen. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaats vindt. Tevens wordt huishoudelijke ondersteuning geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging mogelijk is en de bewegingsruimte enige tijd beperkt kan worden. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

zzp 5 LVG Besloten wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een besloten omgeving, waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaats vindt. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging aanwezig is. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist in een besloten omgeving. Een fysiek beschermende omgeving is mede noodzakelijk door voortdurend dreigende conflicten met de omgeving.

zzp 1 SGLVG Behandeling in een SGLVG ..

Zorgzwaartepakket (zzp) Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

Het verblijf van de cliënten op de SGLVG behandelafdeling wordt gekenmerkt door een geïntegreerd aanbod van wonen, school/werk en vrije tijd en een therapeutisch milieu. De begeleiding en behandeling zijn multidisciplinair en integraal: alle betrokkenen werken volgens het behandelplan van de cliënt. De dagelijkse begeleiding omvat onderzoek en observatie in de dagelijkse situatie, individuele begeleidingsgesprekken/therapieën en in de behandelfase tevens praktijkgerichte vorming.

zzp 1 LG Wonen met enige begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met enige begeleiding en enige verzorging

Cliënten zijn licht lichamelijk gehandicapt, functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur en hebben een goed besef van tijd, plaats en persoon.

zzp 2 LG Wonen met begeleiding en eni..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en enige verzorging

Cliënten zijn matig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 3 LG Wonen met enige begeleiding ..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met enige begeleiding en verzorging

Cliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur.

zzp 4 LG Wonen met begeleiding en ver..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en verzorging

Cliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 5 LG Wonen met begeleiding en int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

Cliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur.

zzp 6 LG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

Cliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 7 LG Wonen met zeer intensieve be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

Cliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 1 ZG visueel Wonen met enige bege..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met enige begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben een beperkte andere problematiek.

zzp 2 ZG visueel Wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben matige andere problematiek.

zzp 3 ZG visueel Wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben ernstige andere problematiek.

zzp 4 ZG visueel Wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben een ernstige meervoudige problematiek.

zzp 5 ZG visueel Wonen met zeer inten..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben zeer ernstige meervoudige problematiek. Dit kan zowel een sterke begeleidingsbehoefte in combinatie met intensieve verzorging zijn (groep A), als ook intensieve begeleiding in combinatie met intensieve gedragsregulering (groep B).

zzp 1 ZG auditief Wonen met begeleidi..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt, met eventueel andere problematiek.

zzp 2 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt en hebben beperkte meervoudige problematiek.

zzp 3 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt en hebben een ernstige meervoudige problematiek.

zzp 4 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt. Er is sprake van bijkomende problematiek.

2017*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over personen met een besteed Wmo pgb uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en aantal zorgverleners. In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over personen met een besteed Wmo pgb uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en besteding. In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over zorgovereenkomsten uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en type overeenkomst.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

De drie StatLine tabellen over besteed pgb bevatten ook gegevens over besteed Wlz pgb. Hierbij zijn de personen en zorgovereenkomsten met betrekking tot Wlz pgb’s tevens uit te splitsen naar zorgzwaartepakket van indicatie. De StatLinetabel over de samenloop van leveringsvormen bevat informatie over Wlz-pgb's en Wlz-zorg in natura.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik en besteding persoonsgebonden budget Wlz en Wmo 2015 en  Gebruik Wlz-zorg in natura en persoonsgebonden budget.

Bron jaarcijfers besteed Wmo en Wlz pgb: de Sociale Verzekeringsbank, CIZ (zzp informatie) en BRP (persoonskenmerken). Bron jaarcijfers gebruik Wlz-zorg in natura: Vektis.