Indicatie zorg zonder verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015). Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november; peildatum kwartaal de tweede vrijdag van februari, mei, augustus en november.

De volgende tabel betreft indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. De cijfers zijn uitgesplitst naar functie.

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum jaar
2012 2013 2014 2015 2016
Totaal ZZV-AWBZ/Wlz 439 150 458 345 477 810 11 585 10 240
Begeleiding individueel 157 775 158 980 162 805 7 895 7 065
Begeleiding groep 101 450 101 700 101 535 6 870 6 270
Persoonlijke verzorging 266 780 274 740 284 775 8 170 7 090
Verpleging 78 305 91 665 100 455 3 120 2 730
Behandeling individueel 11 095 10 345 9 560 1 230 1 385
Behandeling groep 10 310 10 635 10 830 3 165 3 330
Kort verblijf 14 225 11 250 9 395 6 345 5 680

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum jaar

Totaal ZZV-AWBZ/Wlz

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/Wet langdurige zorg

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Vanaf 2015 zijn bij zorg zonder verblijf alleen de indicaties voor Wlz-indiceerbaren opgenomen.

De indicaties voor zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ/Wlz. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Behandeling individueel

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag.Tot 2011 was er geen onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling groep. Vanaf 2011 kan behandeling individueel nog oude indicaties behandeling bevatten.

Behandeling groep

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag (vanaf 2011).

Kort verblijf

Logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers verder uitsplitsen naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio (gemeente en zorgkantoorregio).

Naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, geven Bureaus Jeugdzorg AWBZ-indicaties voor jongeren met een psychiatrische aandoening. De volgende tabel betreft deze indicaties.

Indicatie zorg zonder verblijf van Bureaus Jeugdzorg naar functie; personen op peildatum jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal ZZV-AWBZ 31 550 32 525 31 410 29 985 28 750
Begeleiding individueel 25 615 26 770 26 005 24 870 23 900
Begeleiding groep 22 075 22 760 21 770 20 365 19 150
Persoonlijke verzorging 440 375 295 320 290
Kort verblijf 16 445 11 170 7 250 5 740 4 665

Indicatie zorg zonder verblijf van Bureaus Jeugdzorg naar functie; personen op peildatum jaar

Totaal ZZV-AWBZ en/of ZMV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling.

De indicaties voor zorg zonder verblijf, afgegeven door een Bureau Jeugdzorg, omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kort verblijf.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

De indicaties voor zorg zonder verblijf, afgegeven door een Bureau Jeugdzorg, omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kort verblijf.

Totaal ZMV-AWBZ

Totaal zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Kort verblijf

Logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.

2010

Voorlopige cijfers

2011

Voorlopige cijfers

2012

Voorlopige cijfers

2013

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers over de AWBZ-indicaties van de Bureaus Jeugdzorg verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

Onderstaande tabel betreft CIZ indicaties per kwartaal.

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum kwartaal
2016 2e kwartaal 2016 3e kwartaal 2016 4e kwartaal 2017 1e kwartaal 2017 2e kwartaal
Totaal ZZV-AWBZ/Wlz 10 780 10 485 10 240 3 095 3 025
Begeleiding individueel 7 390 7 205 7 065 1 405 1 380
Begeleiding groep 6 515 6 380 6 270 1 395 1 365
Persoonlijke verzorging 7 480 7 260 7 090 1 065 1 035
Verpleging 2 880 2 800 2 730 415 400
Behandeling individueel 1 390 1 395 1 385 715 700
Behandeling groep 3 440 3 405 3 330 1 455 1 420
Kort verblijf 5 940 5 790 5 680 1 190 1 160

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum kwartaal

Totaal ZZV-AWBZ/Wlz

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/Wet langdurige zorg

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Vanaf 2015 zijn bij zorg zonder verblijf alleen de indicaties voor Wlz-indiceerbaren opgenomen.

De indicaties voor zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ/Wlz. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Behandeling individueel

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag.Tot 2011 was er geen onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling groep. Vanaf 2011 kan behandeling individueel nog oude indicaties behandeling bevatten.

Behandeling groep

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag (vanaf 2011).

Kort verblijf

Logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de kwartaalcijfers verder uitsplitsen naar grondslag.

Op MLZ StatLine zijn meer cijfers te vinden over personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf:

  • de jaarcijfers in deze tabel kunnen worden uitgesplitst naar functie, klasse en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd;
  • de jaarcijfers in deze tabel kunnen worden uitgesplitst naar functie en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en huishouden;
  • de kwartaalcijfers in deze tabel kunnen worden uitgesplitst naar functie en klasse.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ/Wlz-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ/Wlz-zorg.

Bron: Centrum indicatiestelling zorg en Bureau Jeugdzorg.