Gebruik zorg zonder verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wmo of de AWBZ. Het gaat om het gebruik van zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, niet om zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. De cijfers zijn uitgesplitst naar functie.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november; peildatum kwartaal de tweede vrijdag van februari, mei, augustus en november. Deze data worden benaderd met de gegevens van een periode van vier werken waarin de betreffende datum valt.

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, personen in jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ 630 510 739 620 748 685 738 015 721 480
Totaal ZZV-Wmo 431 320 444 540 443 160 414 075 378 580
Totaal ZZV-AWBZ 387 625 508 080 521 330 529 850 536 105
Huishoudelijke verzorging 431 320 444 540 443 160 414 075 378 580
Begeleiding individueel 141 795 144 320 151 590 151 530
Begeleiding groep 92 705 93 335 90 625 87 405
Persoonlijke verzorging 340 115 352 105 362 815 370 300 374 190
Verpleging 185 180 179 020 179 890 183 750 183 230

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, personen in jaar

Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo en/of de AWBZ komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-Wmo

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.
---
Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, zorgomvang x 1000 in jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Huishoudelijke verzorging 56 528 58 924 58 079 51 229 47 630
Begeleiding individueel 14 190 14 782 15 144 14 983
Begeleiding groep
Persoonlijke verzorging 39 543 42 102 44 784 46 761 49 366
Verpleging 5 981 6 101 6 208 6 693 6 986

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, zorgomvang x 1000 in jaar

Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo en/of de AWBZ komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-Wmo

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.
---
Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ 451 895 541 335 548 085 526 035 526 745
Totaal ZZV-Wmo 355 740 369 225 369 370 326 695 318 090
Totaal ZZV-AWBZ 212 280 309 355 318 895 328 775 337 550
Huishoudelijke verzorging 355 740 369 225 369 370 326 695 318 090
Begeleiding individueel 87 395 90 010 97 120 96 855
Begeleiding groep 63 985 63 285 61 145 61 025
Persoonlijke verzorging 195 030 203 930 210 960 216 860 223 420
Verpleging 62 455 59 895 62 925 67 505 68 500

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum jaar

Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo en/of de AWBZ komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-Wmo

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.
---
Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers verder uitsplitsten naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio (gemeente en zorgkantoorregio).

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum kwartaal
2013 4e kwartaal 2014 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal
Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ 526 035 526 925 528 970 522 395 526 745
Totaal ZZV-Wmo 326 695 323 285 324 705 318 755 318 090
Totaal ZZV-AWBZ 328 775 333 270 335 590 333 395 337 550
Huishoudelijke verzorging 326 695 323 285 324 705 318 755 318 090
Begeleiding individueel 97 120 97 885 97 735 95 380 96 855
Begeleiding groep 61 145 61 985 61 700 59 250 61 025
Persoonlijke verzorging 216 860 220 320 222 375 222 790 223 420
Verpleging 67 505 68 095 68 710 69 475 68 500

Gebruik zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum kwartaal

Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo en/of de AWBZ komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-Wmo

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.
---
Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

De kwartaalcijfers staan ook in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunt u de cijfers niet verder uitsplitsen.

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van zorg zonder verblijf zijn te vinden in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar functie en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, huishouden en inkomensgroep.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ-zorg.

Bron: CAK.