Relatie indicatie en gebruik

Foto van het thema Relatie indicatie en gebruik

Op deze pagina worden de cijfers over het aantal personen met een indicatie voor langdurige zorg en over het aantal personen dat gebruik maakt van langdurige-zorg met elkaar in verband gebracht. Het gaat om indicaties die zijn afgegeven door het CIZ voor AWBZ-zorg (tot 2015). Bij het gebruik gaat het om zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zoals dat geregistreerd wordt door het CAK. Deze zorg omvat AWBZ-zorg (tot 2015) en waar aangegeven ook Wmo-zorg. Gebruik van zorg betaald uit een persoonsgebonden budget wordt hier niet getoond.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en daarom ontbreken zij in de cijfers over gebruik. Om deze reden worden in de tweede en derde tabel ook alleen de indicaties gegeven van personen van 18 jaar en ouder.

Er bestaat geen één op één relatie tussen indicatie en gebruik. Er zijn personen met een indicatie voor zorg die niet voorkomen in de gegevens over het gebruik van zorg in natura. Dit kan komen doordat de persoon jonger is dan 18 jaar, doordat hij of zij de zorg betaalt uit een pgb of doordat hij of zij wacht op zorg. Daarnaast zijn er personen die gebruik maken van zorg zonder dat de indicatie bekend is. Dit kan komen doordat de indicatie is afgegeven vóór 2009 toen de registratie nog niet volledig was, doordat de indicatie is afgegeven door een Bureau Jeugdzorg of doordat hij of zij alleen gebruik maakt van de Wmo-gefinancierde functie huishoudelijke verzorging. Voor deze functie worden geen indicaties afgegeven door het CIZ.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november. Voor het gebruik van zorg zonder verblijf wordt deze datum benaderd met de gegevens van een periode van vier werken waarin de betreffende datum valt. Hierdoor is het mogelijk dat personen op peildatum zowel zorg zonder verblijf als zorg met verblijf gebruiken.

Indicatie en/of gebruik zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar leeftijd, personen op peildatum jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal leeftijd 949 115 985 270 1 005 500 979 620 978 175
Jonger dan 18 jaar 51 290 49 105 46 535 43 960 42 365
18 tot 65 jaar 293 260 311 470 324 080 324 460 329 290
65 tot 80 jaar 233 555 241 960 245 290 230 655 226 360
80 jaar of ouder 371 005 382 730 389 595 380 540 380 160

Indicatie en/of gebruik zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar leeftijd, personen op peildatum jaar

Totaal leeftijd

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.
---
Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de gebruikte zorg en zullen hierdoor ontbreken in de tabellen over gebruik.

Jonger dan 18 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.
---
Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de gebruikte zorg en zullen hierdoor ontbreken in de tabellen over gebruik.

18 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.
---
Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de gebruikte zorg en zullen hierdoor ontbreken in de tabellen over gebruik.

18 tot 65 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

18 tot 35 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

35 tot 50 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

50 tot 65 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

65 tot 80 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

65 tot 70 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

70 tot 75 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

75 tot 80 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

80 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

80 tot 85 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

85 tot 90 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

90 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

In bovenstaande tabel staan alle personen die kenbaar hebben gemaakt behoefte te hebben aan zorg. Dit hebben ze aangegeven door een indicatie voor AWBZ-zorg aan te vragen en/of door gebruik te maken van AWBZ-zorg of huishoudelijke verzorging uit de Wmo.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.

Indicatie zorg zonder verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal indicatie ZZV-AWBZ 366 415 386 425 402 315 423 655 444 370
Indicatie ZZV-AWBZ, met gebruik ZZV-AWBZ 170 415 252 470 261 380 276 320 290 480

Indicatie zorg zonder verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar

Totaal indicatie ZZV-AWBZ

Totaal indicatie zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De indicaties voor zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.
---
De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Indicatie ZZV-AWBZ, met gebruik ZZV-Wmo

Indicatie zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, met gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit omvat de personen die een indicatie hebben voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en gebruik maken van zorg zonder verblijf (Wmo-gefinancierd).

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De indicaties zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Indicatie ZZV-AWBZ, met gebruik ZZV-AWBZ

Indicatie zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, met gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Dit omvat de personen die een indicatie hebben voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en gebruik maken van zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd).

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De indicaties zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Ind ZZV-AWBZ, gebruik ZZV-AWBZ onbekend

Indicatie zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten onbekend

Dit omvat de personen die een indicatie hebben voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) van wie het gebruik van zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) onbekend is.

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De indicaties zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Totaal indicatie begeleiding individueel

Totaal indicatie begeleiding individueel

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Ind begeleiding individueel, met gebruik

Indicatie begeleiding individueel, met gebruik begeleiding individueel

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Ind begeleiding individueel geb onbekend

Indicatie begeleiding individueel, gebruik begeleiding individueel onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Totaal indicatie begeleiding groep

Totaal indicatie begeleiding groep

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Ind begeleiding groep, met gebruik

Indicatie begeleiding groep, met gebruik begeleiding groep

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Ind begeleiding groep, gebruik onbekend

Indicatie begeleiding groep, gebruik begeleiding groep onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Totaal indicatie persoonlijke verzorging

Totaal indicatie persoonlijke verzorging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Persoonlijke verzorging omvat hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Ind persoonlijke verzorging, met gebruik

Indicatie persoonlijke verzorging, met gebruik persoonlijke verzorging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Persoonlijke verzorging omvat hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Ind persoonlijk verzorging, geb onbekend

Indicatie persoonlijke verzorging, gebruik persoonlijke verzorging onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Persoonlijke verzorging omvat hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal indicatie verpleging

Totaal indicatie verpleging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Ind verpleging, met gebruik

Indicatie verpleging, met gebruik verpleging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Ind verpleging, gebruik onbekend

Indicatie verpleging, gebruik verpleging onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal indicatie behandeling individueel

Totaal indicatie behandeling individueel

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Tot 2011 was er geen onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling groep. Vanaf 2011 kan behandeling individueel nog oude indicaties behandeling bevatten.
---
Voor behandeling hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Ind behandeling indiv, met gebruik

Indicatie behandeling individueel, met gebruik behandeling individueel

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Tot 2011 was er geen onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling groep. Vanaf 2011 kan behandeling individueel nog oude indicaties behandeling bevatten.
---
Voor behandeling hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Ind behandeling indiv, gebruik onbekend

Indicatie behandeling individueel, gebruik behandeling individueel onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Tot 2011 was er geen onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling groep. Vanaf 2011 kan behandeling individueel nog oude indicaties behandeling bevatten.
---
Voor behandeling hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Totaal indicatie behandeling groep

Totaal indicatie behandeling groep

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband (vanaf 2011).
---
Voor behandeling hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Ind behandeling groep, met gebruik

Indicatie behandeling groep, met gebruik behandeling groep

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband (vanaf 2011).
---
Voor behandeling hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Ind behandeling groep, gebruik onbekend

Indicatie behandeling groep, gebruik behandeling groep onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Behandeling omvat activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband (vanaf 2011).
---
Voor behandeling hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Totaal indicatie kort verblijf

Totaal indicatie kort verblijf

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Kort verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.
---
Voor kort verblijf hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Ind kort verblijf, met gebruik

Indicatie kort verblijf, met gebruik kort verblijf

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Kort verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.
---
Voor kort verblijf hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

Ind kort verblijf, gebruik onbekend

Indicatie kort verblijf, gebruik kort verblijf onbekend

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Kort verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.
---
Voor kort verblijf hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Hierdoor is het gebruik niet bekend.

In bovenstaande tabel wordt aangegeven hoeveel personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf ook gebruik maken van AWBZ-zorg zonder verblijf (in natura).

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar functie en leeftijd.

Indicatie zorg met verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal indicatie ZMV-AWBZ 315 895 332 265 344 530 325 185 317 350
Totaal gebruik ZMV-AWBZ 248 480 256 975 258 360 246 505 243 750

Indicatie zorg met verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar

Totaal indicatie ZMV-AWBZ

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Totaal gebruik ZZV-Wmo

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit omvat het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) en dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf (Wmo-gefinancierd).

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal gebruik ZZV-AWBZ

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

Dit omvat het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) en dat gebruik maakt van zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd).

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Totaal gebruik ZMV-AWBZ

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

Dit omvat het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) en dat gebruik maakt van zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd).

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

De gebruikte zorg met verblijf omvat de zorg in natura die ontvangen is in een instelling, waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden en waarvan de kosten voor rekening van AWBZ komen.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf wordt geregistreerd onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Gebruik ZZV-AWBZ en ZMV-AWBZ onbekend

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten onbekend

Dit omvat het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) maar van wie het gebruik van zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) onbekend is.

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ en/of de Wmo komen.
- Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging.
- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

De gebruikte zorg met verblijf omvat de zorg in natura die ontvangen is in een instelling, waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden en waarvan de kosten voor rekening van AWBZ komen.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf wordt geregistreerd onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
Deze groep bestaat uit:
- personen onder de 18 jaar omdat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de zorg in natura die zij ontvangen
- personen van wie de zorg gefinancierd wordt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB)
- personen die wachten op zorg
- personen die alleen gebruik maken van huishoudelijke verzorging (Wmo-gefinancierd)

Gebruik ZZV; huishoudelijke verzorging

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik huishoudelijke verzorging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Huishoudelijke verzorging omvat huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
---
Sinds 1 januari 2007 valt de huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo.

Gebruik ZZV; begeleiding individueel

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik begeleiding individueel

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Gebruik ZZV; begeleiding groep

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik begeleiding groep

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Begeleiding omvat hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.
---
Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Gebruik ZZV; persoonlijke verzorging

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik persoonlijke verzorging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Persoonlijke verzorging omvat hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Gebruik ZZV; verpleging

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik verpleging

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

In bovenstaande tabel wordt aangegeven hoeveel personen met een indicatie voor zorg met verblijf ook gebruik maken van AWBZ-zorg (in natura).

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar zorgzwaartepakket en leeftijd.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ-zorg.

Bronnen: Centrum indicatiestelling zorg en CAK.