Relatie indicatie en gebruik

Foto van het thema Relatie indicatie en gebruik

Op deze pagina worden de cijfers over het aantal personen met een indicatie voor langdurige zorg en over het aantal personen dat gebruik maakt van langdurige-zorg met elkaar in verband gebracht. Het gaat om indicaties die zijn afgegeven door het CIZ voor AWBZ-zorg (tot 2015). Bij het gebruik gaat het om zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zoals dat geregistreerd wordt door het CAK. Deze zorg omvat AWBZ-zorg (tot 2015) en waar aangegeven ook Wmo-zorg. Gebruik van zorg betaald uit een persoonsgebonden budget wordt hier niet getoond.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en daarom ontbreken zij in de cijfers over gebruik. Om deze reden worden in de tweede en derde tabel ook alleen de indicaties gegeven van personen van 18 jaar en ouder.

Er bestaat geen één op één relatie tussen indicatie en gebruik. Er zijn personen met een indicatie voor zorg die niet voorkomen in de gegevens over het gebruik van zorg in natura. Dit kan komen doordat de persoon jonger is dan 18 jaar, doordat hij of zij de zorg betaalt uit een pgb of doordat hij of zij wacht op zorg. Daarnaast zijn er personen die gebruik maken van zorg zonder dat de indicatie bekend is. Dit kan komen doordat de indicatie is afgegeven vóór 2009 toen de registratie nog niet volledig was, doordat de indicatie is afgegeven door een Bureau Jeugdzorg of doordat hij of zij alleen gebruik maakt van de Wmo-gefinancierde functie huishoudelijke verzorging. Voor deze functie worden geen indicaties afgegeven door het CIZ.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november. Voor het gebruik van zorg zonder verblijf wordt deze datum benaderd met de gegevens van een periode van vier werken waarin de betreffende datum valt. Hierdoor is het mogelijk dat personen op peildatum zowel zorg zonder verblijf als zorg met verblijf gebruiken.

Indicatie en/of gebruik zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar leeftijd, personen op peildatum jaar
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014*
Totaal leeftijd 949 115 985 270 1 005 500 979 620 978 175
Jonger dan 18 jaar 51 290 49 105 46 535 43 960 42 365
18 tot 65 jaar 293 260 311 470 324 080 324 460 329 290
65 tot 80 jaar 233 555 241 960 245 290 230 655 226 360
80 jaar of ouder 371 005 382 730 389 595 380 540 380 160

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Indicatie en/of gebruik zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar leeftijd, personen op peildatum jaar"

2014*

Voorlopige cijfers

Totaal leeftijd

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

Jonger dan 18 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

18 tot 65 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

65 tot 80 jaar

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

80 jaar of ouder

De leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar. Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden, betreft dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.

In bovenstaande tabel staan alle personen die kenbaar hebben gemaakt behoefte te hebben aan zorg. Dit hebben ze aangegeven door een indicatie voor AWBZ-zorg aan te vragen en/of door gebruik te maken van AWBZ-zorg of huishoudelijke verzorging uit de Wmo.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.

Indicatie zorg zonder verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014*
Totaal indicatie ZZV-AWBZ 366 415 386 425 402 315 423 655 444 370
waaronder:          
Indicatie ZZV-AWBZ, met gebruik ZZV-AWBZ 170 415 252 470 261 380 276 320 290 480

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Indicatie zorg zonder verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar"

2014*

Voorlopige cijfers

Totaal indicatie ZZV-AWBZ

Totaal indicatie zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De indicaties zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling , ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Indicatie ZZV-AWBZ, met gebruik ZZV-AWBZ

Indicatie zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, met gebruik zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Dit omvat de personen die een indicatie hebben voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd) en gebruik maken van zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd).

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

De indicaties zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling , ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

De gebruikte zorg zonder verblijf omvat alle zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen.

- AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

In bovenstaande tabel wordt aangegeven hoeveel personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf ook gebruik maken van AWBZ-zorg zonder verblijf (in natura).

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar functie en leeftijd.

Indicatie zorg met verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014*
Totaal indicatie ZMV-AWBZ 315 895 332 265 344 530 325 185 317 350
waaronder:          
Indicatie ZMV-AWBZ, met gebruik ZMV-AWBZ 248 480 256 975 258 360 246 505 243 750

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Indicatie zorg met verblijf naar gebruik, personen 18 jaar of ouder op peildatum jaar"

2014*

Voorlopige cijfers

Totaal indicatie ZMV-AWBZ

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties zorg met verblijf omvatten zowel de oude indicaties voor verblijf langdurig of verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger als de indicaties voor een zorgzwaartepakket (zzp), allen gefinancierd uit de AWBZ. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

Indicatie ZMV-AWBZ, met gebruik ZMV-AWBZ

Let op: in de StatLinetabel heet dit label 'Totaal gebruik ZMV-AWBZ'.

Totaal indicatie zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en gebruik zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

Dit omvat het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) en dat gebruik maakt van zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd).

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

De indicaties zorg met verblijf omvatten zowel de oude indicaties voor verblijf langdurig of verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger als de indicaties voor een zorgzwaartepakket (zzp), allen gefinancierd uit de AWBZ. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder zorg zonder verblijf.

De gebruikte zorg met verblijf omvat de zorg in natura die ontvangen is in een instelling, waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden en waarvan de kosten voor rekening van AWBZ komen.

Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf wordt geregistreerd onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

In bovenstaande tabel wordt aangegeven hoeveel personen met een indicatie voor zorg met verblijf ook gebruik maken van AWBZ-zorg (in natura).

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar zorgzwaartepakket en leeftijd.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ-zorg.

Bronnen: Centrum indicatiestelling zorg en CAK.