Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Indicatie zorg zonder verblijf

Totaal ZZV-AWBZ/Wlz

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/Wet langdurige zorg.

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Vanaf 2015 zijn bij zorg zonder verblijf alleen de indicaties voor Wlz-indiceerbaren opgenomen.

De indicaties voor zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ/Wlz. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

De indicaties voor ADL-assistentie tellen wel mee bij het totaal aantal indicaties, maar ADL-assistentie wordt niet als aparte functie weergegeven.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

De indicaties voor zorg zonder verblijf, afgegeven door een Bureau Jeugdzorg, omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kort verblijf.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.

Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De functies ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één functie begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.

Vanaf medio 2010 is de functie begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de functie begeleiding.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Behandeling individueel

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag.Tot 2011 was er geen onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling groep. Vanaf 2011 kan behandeling individueel nog oude indicaties behandeling bevatten.

Behandeling groep

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag (vanaf 2011).

Kort verblijf

Logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.