Wlz-subsidies; uitgaven en volume

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit subsidies ten laste van de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Wlz-subsidies betreffen subsidies aan instellingen voor het verlenen van:

  1. direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie)
  2. extramurale behandeling, en het vervoer van en naar de behandeling
  3. medisch noodzakelijk eerstelijnsverblijf
Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode
Jaar 2018 2018 2018 2018 2019
Kwartalen 1 1+2 1+2+3 1+2+3+4 1*
Eerstelijns verblijf          
Extramurale behandeling 16 409 32 194 47 441 63 511 16 299
ADL-assistentie . . . 95 087 .

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode "

1*

Voorlopige cijfers

Eerstelijns verblijf

Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Tot 2015 werd kortdurend verblijf gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2017 valt kortdurend verblijf onder de Zorgverzekeringswet. In de tussenliggende periode wordt kortdurend verblijf mogelijk gemaakt op basis van een subsidieregeling binnen de Wlz: subsidieregeling eerstelijnsverblijf. Het CIZ beoordeelt de aanvragen hiervoor.

Verblijf in verband met palliatief terminale zorg valt in bepaalde situaties onder de subsidieregeling eerstelijns verblijf.

Extramurale behandeling

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Dit onderscheid wordt niet gemaakt bij de tabellen over Indicatie en Gebruik.

Tot 2015 werd behandeling gefinancierd vanuit de AWBZ.

De Wlz voorziet vanaf 1 januari 2015 in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de verzekerde wordt behandeld. Deze zorg is bestemd voor verzekerden zonder Wlz-indicatie. De subsidieregeling is bedoeld voor financiering van extramurale behandeling van verzekerden met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke handicap en van meerderjarige verzekerden met een verstandelijke handicap.

ADL-assistentie

Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden die 24 uur per dag in een ADL-clusterwoning ingeroepen kan worden.

Met ingang van 1 januari 2012 is de subsidiering waarin ADL-assistentie aan ADL-clusterbewoners is geregeld komen te vervallen. Voor de AWBZ-functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding is geen 24-uurszorg op afroep geregeld. Omdat dit onmisbaar is voor bewoners van een ADL-clusterwoning, is per januari 2012 de aanspraak ADL-assistentie voor twee jaar als overgangsbepaling toegevoegd aan het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Per 1 januari 2015 is de ADL-assistentie geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz.

Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode
Jaar 2018 2018 2018 2018 2019
Kwartalen 1 1+2 1+2+3 1+2+3+4 1*
Eerstelijns verblijf (etmalen)          
Behandeling VV en GHZ (uren) 62 122 178 238 57
Dagbehandeling VV en GHZ (dagdelen) 127 247 368 493 122
ADL-assistentie (uren) . . . 1 499 .

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode"

1*

Voorlopige cijfers

Eerstelijns verblijf (etmalen)

Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Tot 2015 werd kortdurend verblijf gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2017 valt kortdurend verblijf onder de Zorgverzekeringswet. In de tussenliggende periode wordt kortdurend verblijf mogelijk gemaakt op basis van een subsidieregeling binnen de Wlz: subsidieregeling eerstelijnsverblijf. Het CIZ beoordeelt de aanvragen hiervoor.

Verblijf in verband met palliatief terminale zorg valt in bepaalde situaties onder de subsidieregeling eerstelijns verblijf.

Behandeling VV en GHZ (uren)

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Dit onderscheid wordt niet gemaakt bij de tabellen over Indicatie en Gebruik.

Tot 2015 werd behandeling gefinancierd vanuit de AWBZ.

De Wlz voorziet vanaf 1 januari 2015 in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de verzekerde wordt behandeld. Deze zorg is bestemd voor verzekerden zonder Wlz-indicatie. De subsidieregeling is bedoeld voor financiering van extramurale behandeling van verzekerden met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke handicap en van meerderjarige verzekerden met een verstandelijke handicap.

Dagbehandeling VV en GHZ (dagdelen)

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Dit onderscheid wordt niet gemaakt bij de tabellen over Indicatie en Gebruik.

Tot 2015 werd behandeling gefinancierd vanuit de AWBZ.

De Wlz voorziet vanaf 1 januari 2015 in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de verzekerde wordt behandeld. Deze zorg is bestemd voor verzekerden zonder Wlz-indicatie. De subsidieregeling is bedoeld voor financiering van extramurale behandeling van verzekerden met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke handicap en van meerderjarige verzekerden met een verstandelijke handicap.

ADL-assistentie (uren)

Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden die 24 uur per dag in een ADL-clusterwoning ingeroepen kan worden.

Met ingang van 1 januari 2012 is de subsidiering waarin ADL-assistentie aan ADL-clusterbewoners is geregeld komen te vervallen. Voor de AWBZ-functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding is geen 24-uurszorg op afroep geregeld. Omdat dit onmisbaar is voor bewoners van een ADL-clusterwoning, is per januari 2012 de aanspraak ADL-assistentie voor twee jaar als overgangsbepaling toegevoegd aan het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Per 1 januari 2015 is de ADL-assistentie geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz.

In deze tabel op MLZ-Statline kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar zorgprestaties.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume AWBZ- en Wlz-zorg in natura; declaraties.

Bron: Zorginstituut Nederland