Opgelegde eigen bijdrage

Deze pagina bevat cijfers over de opgelegde eigen bijdrage voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ en Wmo (tot 2015), en vanaf 2015 uit Wlz en Wmo 2015. De eigen bijdrage is het deel van de kosten voor geleverde zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura en cijfers vanaf 2015 op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg, euro x 1000 in jaar
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
AWBZ 2 137 305 32 124 513 - 1 439 - 659
Wmo tot 2015 292 705 47 891      
Wlz   1 875 392 1 864 737 1 811 107 1 781 732
Wmo 2015   327 578 336 692 292 063 291 547

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg, euro x 1000 in jaar"

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg aan mensen met een ernstige beperking door ouderdom, een chronische ziekte, een handicap, langdurige psychische problemen. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor deze zorg. Na 2015 wordt – in aflopende mate - eigen bijdragen opgelegd voor zorg vallend onder AWBZ tot 2015.

Wmo tot 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) tot 2015

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking.

Van 2007 tot 2015 gold de Wmo, de wet die werd ingevoerd als een samenvoeging van de Wet voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijk verzorging uit de AWBZ.

Na 2015 wordt – in aflopende mate - eigen bijdragen opgelegd voor zorg vallend onder Wmo tot 2015. Vanaf verslagjaar 2016 worden cijfers over eigen bijdragen voor Wmo-zorg samengevoegd met eigen bijdragen voor Wmo 2015-zorg en uitsluitend vermeld bij Wmo 2015-zorg.

Wlz

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ.

Wmo 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Wmo 2015, waarbij de taken van de gemeenten zijn uitgebreid ten opzichte van de Wmo. Het doel van de wet is dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Taken die onder de Wmo 2015 vallen zijn onder andere het bieden van ondersteuning van participatie, begeleiding en dagbesteding, een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, ondersteuning aan mantelzorgers en opvang in geval van huiselijk geweld.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers uitbreiden met kwartaalcijfers.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Eigen bijdrage AWBZ/Wlz/Wmo-zorg.

Over 2009-2014 zijn in deze tabel op MLZ-Statline cijfers gepubliceerd over opbrengst eigen bijdrage voor AWBZ-zorg in natura. De opbrengst van de eigen bijdrage is de opgelegde eigen bijdragen verminderd met kortingen en vermeerderd met nog niet betaalde eigen bijdragen of correcties over voorgaande perioden. Deze tabel is stopgezet.

Bron: CAK.​​