Begrippen

A

Actief wachtend

Synoniemen: actief wachtenden

ADL-assistentie
ADL-clusterwoning
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Synoniemen: AWBZ

B

Basisregistratie Personen

Synoniemen: BRP

Begeleiding
Behandeling
Besteed bedrag
Bijdrageplichtig inkomen
Budgethouder
Budgettair Kader Zorg

Synoniemen: BKZ

Bureau Jeugdzorg

Synoniemen: BJZ Bureaus Jeugdzorg

Burgerservicenummer

Synoniemen: BSN

C

CAK

Synoniemen: Het CAK

Centrum indicatiestelling zorg

Synoniemen: CIZ

College voor zorgverzekeringen

Synoniemen: CVZ

Contracteerruimte

D

Dagactiviteit
Dagbesteding
Declaraties
Definitieve cijfers

E

Eerstelijnsverblijf

Synoniemen: Subsidieregeling eerstelijnsverblijf ELV

Eigen bijdrage
Experiment Regelarme Instellingen

Synoniemen: ERAI

Extramurale zorg
Extramurale zorgprestaties

F

Functie

G

Gebruik
Geestelijke gezondheidszorg

Synoniemen: GGZ

Geestelijke gezondheidszorg met begeleiding

Synoniemen: GGZ C

Geestelijke gezondheidszorg met behandeling

Synoniemen: GGZ B

Gefactureerde eigen bijdrage
Gehandicaptenzorg

Synoniemen: GHZ

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Synoniemen: GBA

Grondslag

H

Hervorming langdurige zorg

Synoniemen: HLZ

Hoge eigen bijdrage

Synoniemen: HEB

Huishoudelijke verzorging
Huishouden

I

Indicatie
Informatie voor Derden

Synoniemen: Iv3

Inkomensgroep
Intramurale zorg

J

Jeugdwet

K

Kapitaallasten
Klasse
Kortdurend verblijf

Synoniemen: Kort verblijf, Logeeropvang

L

Lage eigen bijdrage

Synoniemen: LEB

Langdurige zorg
Leefeenheid
Leeftijd
Leveringsvorm zorg
Lichamelijk gehandicapten

Synoniemen: LG

Lichamelijke handicap
Licht verstandelijk gehandicapten

Synoniemen: LVG

M

Maximale periode bijdrage

Synoniemen: MPB

Modulair pakket thuis

Synoniemen: mpt

N

Nacalculatie
Nader voorlopige cijfers

Synoniemen: nader voorlopig

Nederlandse Zorgautoriteit

Synoniemen: NZa

Normatieve huisvestigingscomponent

Synoniemen: nhc

O

Opbrengst eigen bijdrage
Opgelegde eigen bijdrage
Opnamedagen
Overbruggingszorg
Overgangsrecht
Overige intramurale basisprestaties
Overproductie

P

Peildatum jaar
Peildatum kwartaal
Persoonlijke verzorging
Persoonsgebonden budget

Synoniemen: pgb Toegekend bedrag

Productieafspraken

Synoniemen: Afspraken

Psychiatrische aandoening
Psychogeriatrische aandoening

S

Sociale Verzekeringsbank

Synoniemen: SVB

Somatische aandoening
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten

Synoniemen: SGLVG

Subsidieregeling

Synoniemen: Wlz-subsidies

T

Toeslag extreme zorgbehoefte
Toeslagen zorgzwaartepakket
Treeknorm

Synoniemen: Treeknormen

U

Uitgaven
Uitleen verpleegartikelen

V

Vektis
Verblijf
Verpleging
Verpleging en verzorging

Synoniemen: VV

Verstandelijk gehandicapten

Synoniemen: VG

Verstandelijke handicap
Vervoer
Verzorging
Volledig pakket thuis

Synoniemen: vpt

Volume
Voorlopige cijfers

W

Wet langdurige zorg

Synoniemen: Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning

Synoniemen: Wmo, Wmo 2015

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Synoniemen: Wtcg

Wijkverpleging
Wlz-indiceerbaren
Wmo-maatwerkvoorziening

Z

Zintuiglijk gehandicapten

Synoniemen: ZG

Zintuiglijk gehandicapten auditief

Synoniemen: ZG auditief

Zintuiglijk gehandicapten visueel

Synoniemen: ZG visueel

Zintuiglijke handicap
Zorg in natura

Synoniemen: ZIN

Zorg met verblijf

Synoniemen: ZMV

Zorg zonder verblijf

Synoniemen: ZZV

Zorgdagen
Zorginstituut Nederland

Synoniemen: Zorginstituut

Zorgkantoor
Zorgprestatie
Zorgprofiel
Zorgverzekeringswet

Synoniemen: Zvw

Zorgzwaartepakket

Synoniemen: zzp