CAK

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector die verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van diverse financiƫle regelingen.

Het CAK heeft drie hoofdtaken:

  • het vaststellen en innen van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg. Tot 2015 betrof dat zorg ten laste van de AWBZ en Wmo. Vanaf 2015 betreft het zorg ten laste van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet (ouderbijdrage);
  • het afronden van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 (tot 1 januari 2016);
  • financiering van de instellingen die Wlz-zorg verlenen (tot 2015 betrof dat instellingen die AWBZ-zorg verleenden).

Gegevens die beschikbaar komen bij de uitvoering van de eerste taak worden gebruikt voor de MLZ. Vanaf 2015 betreft dit in eerste instantie Wlz-gegevens en op termijn gegevens over de Wmo 2015.

Zie de dataleverancier CAK voor informatie over de bijdrage van het CAK aan de MLZ.

Synoniemen: 
Het CAK