Eigen bijdrage

Deel van de kosten voor zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De eigen bijdrage voor zorg in natura wordt door het CAK vastgesteld en geïnd.

Eigen bijdrage AWBZ/Wlz:

  • Personen van 18 jaar of ouder die zorg ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ (tot 2015) of de Wlz (vanaf 2015) komen, zijn wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten van die zorg. Dit wordt de eigen bijdrage AWBZ/Wlz genoemd.
  • Voor zorg met verblijf moeten cliënten een eigen bijdrage betalen vanaf de dag dat het verblijf voor rekening van de AWBZ/Wlz komt. Dit is meestal de dag van opname in de instelling of de dag waarop de sleutel van de kamer wordt ontvangen. Voor het eerste jaar van opname in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Als een cliënt in het ziekenhuis wacht op een plaats in een AWBZ/Wlz-instelling, moet de eigen bijdrage betaald worden vanaf de datum waarop het Centrum indicatiestelling zorg de indicatie heeft afgegeven. Bij opname in een AWBZ/Wlz-instelling voor een aantal dagen per week (zogenaamde logeeropvang) moet een eigen bijdrage betaald worden voor de dagen dat men in de instelling verblijft.
  • De eigenbijdrageplicht eindigt zodra het verblijf niet meer voor rekening van de AWBZ/Wlz komt. Als de cliënt niet in de instelling verblijft, maar de plaats in de instelling gereserveerd blijft, bijvoorbeeld bij weekendverlof of bij tijdelijke opname in het ziekenhuis, blijft de eigen bijdrage verschuldigd. Onder de AWBZ gold de eigen bijdrage ook voor zorg zonder verblijf. Cliënten betaalden een eigen bijdrage voor de functies begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging.
  • Personen met een Wlz-indicatie voor zorg met verbliijf kunnen met het modulair pakket thuis (mpt) kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Op basis van het geïndiceerde zorgprofiel wordt afgesproken welke zorg de cliënt in natura thuis wil ontvangen. Voor het mpt dient een eigen bijdrage te worden betaald aan het CAK.
  • Mensen met de AWBZ/Wlz-indicatie voor zorg met verblijf kunnen er ook voor kiezen om thuis de zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) te ontvangen die ze anders in een instelling zouden krijgen. Deze leveringsvorm wordt aangeduid met volledig pakket thuis (vpt). Als men zorg ontvangt via een vpt dan is men ook een eigen bijdrage verschuldigd.

Eigen bijdrage Wmo/Wmo 2015:

  • Voor zorg die onder de Wmo (tot 2015) of de Wmo 2015 (vanaf 2015) valt kan ook een eigen bijdrage gelden. Dit is afhankelijk van de gemeente waar de zorg aangevraagd wordt. Dit is de eigen bijdrage Wmo/Wmo 2015. Onder de Wmo gold in alle gemeenten dat een eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging verplicht was.

Eigen bijdrage pgb:

  • Personen die een persoonsgebonden budget ontvangen voor het inkopen van zorg verstrekt in het kader van Wmo 2015 en Wlz dienen vanaf 2015 een eigen bijdrage te betalen aan het CAK.

Zie ook: Opbrengst eigen bijdrage en Opgelegde eigen bijdrage