Geestelijke gezondheidszorg

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen.

Tot 2015 werd een deel van de GGZ gefinancierd vanuit de AWBZ, dit deel wordt aangeduid als de langdurige GGZ. De langdurige GGZ valt uiteen in de hoofdgroepen GGZ B en GGZ C, deze zijn opgenomen in de MLZ. De langdurige GGZ voor kinderen en jongeren viel tot 2015 onder de AWBZ. Er is een afzonderlijke tabel voor de indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg. In de tabel over Gebruik is deze zorg echter niet opgenomen. In de tabellen over Uitgaven en volume is de langdurige GGZ voor kinderen en jongeren wel opgenomen, alleen in het geval van intramurale zorg niet in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's).

Vanaf 2015 wordt GGZ-B-zorg de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ-B-zorg (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz. GGZ-C-zorg (beschermd wonen) wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.

Het overige deel van de GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet opgenomen in de MLZ. Dit betreft geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur) en geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar.

Synoniemen: 
GGZ