Wet maatschappelijke ondersteuning

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking.

Van 2007 tot 2015 gold de Wmo, de wet die werd ingevoerd als een samenvoeging van de Wet voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijk verzorging uit de AWBZ.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Wmo 2015, waarbij de taken van de gemeenten zijn uitgebreid ten opzichte van de Wmo. Het doel van de wet is dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Taken die onder de Wmo 2015 vallen zijn onder andere het bieden van ondersteuning van participatie, begeleiding en dagbesteding, een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, ondersteuning aan mantelzorgers en opvang in geval van huiselijk geweld.

In de MLZ is alleen het Wmo-onderdeel huishoudelijke verzorging opgenomen bij de tabellen over Gebruik.

In de tabellen over Uitgaven en volume (Wmo; gemeentelijke baten en lasten) worden naast het onderdeel huishoudelijke verzorging ook andere onderdelen van de Wmo beschreven. 

Synoniemen: 
Wmo