Vergelijking met andere publicaties

Indicatie

MLZ-cijfers versus CIZ-cijfers

Het CIZ is sinds 2005 de landelijke organisatie die toetst of personen aanspraak kunnen maken op langdurige-zorg vallend onder de AWBZ (tot 2015) of recht hebben op zorg uit de Wlz (vanaf 2015). Vanaf 2015 voert het CIZ ook de indicatiestelling uit voor de subsidieregelingen die onder de Wlz vallen: ADL-assistentie en behandeling zonder verblijf. En tussen 2015 en 2017 ook de tijdelijke subsidieregeling eerstelijns verblijf (ELV). Daarnaast is er van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017 sprake van een overgangsrecht voor personen die vóór 2015 geen indicatiebesluit met een zorgzwaartepakket (zzp) hadden, maar vermoedelijk wel in aanmerking komen voor Wlz-zorg. Met het overgangsrecht kunnen deze zogenaamde Wlz-indiceerbaren aanspraak maken op Wlz-zorg. Herindicaties van het CIZ moeten uitsluitsel geven over aanspraak op Wlz-zorg van deze groep na 1 juli 2017. Het CIZ publiceert over haar indicatiebesluiten op haar website en in diverse rapportages en beleidsanalyses. De MLZ-cijfers over het aantal personen met een indicatie wijken af van het aantal dat CIZ publiceert. Dit heeft verschillende redenen:

 • Koppeling is niet volledig

  De gegevens van het CIZ worden op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Een aantal indicaties kan niet met de BRP gekoppeld worden omdat het BSN ontbreekt of niet juist is. Voor 2008 werd het BSN niet verplicht geregistreerd door het CIZ. Dit trad op bij indicaties voor AWBZ-zorg, vooral bij zorg met verblijf.

 • Verschil in populatie

  De MLZ-jaarcijfers hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven. Bij publicatie van de MLZ-kwartaalcijfers zijn de BRP-gegevens nog niet beschikbaar en wordt er gepubliceerd over personen die op de peildatum of in de verslagperiode voorkomen in de registratie van het CIZ zonder dat bekend is of zij op dat moment staan ingeschreven in de BRP.

 • Verschil in peilmoment

  Het CIZ publiceert uitsluitend cijfers op een peildatum en hanteert hierbij de peildata 1 januari en 1 juli. In de MLZ wordt er bij de jaarcijfers gepubliceerd over de tweede vrijdag van november. De kwartaalcijfers bevatten gegevens over de tweede vrijdag van februari, mei, augustus en november.

 • Verschil in moment van publiceren

  Het CIZ voert doorlopend mutaties door in het databestand waarop de online rapportages zijn gebaseerd. De cijfers in de MLZ zijn gebaseerd op een afslag van dit databestand op een bepaalde datum en worden dus niet doorlopend gemuteerd.

 • Verschil in afbakening van indicaties

  Vanaf 2015 worden in de MLZ alleen de Wlz-indicaties meegeteld en niet de zorg onder de subsidieregelingen ADL-assistentie en behandeling zonder verblijf en de tijdelijke subsidieregeling ELV. Van de Wlz-indicaties wordt partnerverblijf nu nog niet meegeteld in de MLZ in tegenstelling tot de CIZ-publicaties.

MLZ-cijfers versus Jeugdmonitor-cijfers

Op CBS StatLine en Jeugdmonitor StatLine worden ook gegevens over jongeren met een indicatie voor AWBZ/Wlz-zorg gepubliceerd. Ook op de MLZ zijn hierover gegevens terug te vinden:

Na 2015

Sinds de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de Bureau’s Jeugdzorg niet meer verantwoordelijk voor de indicatiestelling van jongeren met een psychiatrische grondslag. Jongeren met een andere dan psychiatrische grondslag worden door het CIZ geïndiceerd voor de Wlz. Gegevens over deze jongeren zijn terug te vinden in de CIZ-indicatietabellen op MLZ-StatLine.

Voor 2015

Voor 2015 werden jongeren met psychiatrische grondslag geïndiceerd voor de AWBZ door de Bureau’s jeugdzorg. Jongeren met een andere dan psychiatrische grondslag werden geïndiceerd door het CIZ. Gegevens van voor 2015 over jongeren met een AWBZ-indicatie zijn op twee plaatsen terug te vinden:

 • Jongeren met een psychiatrische grondslag staan in de tabel Personen met AWBZ-indicatie van Bureaus Jeugdzorg
 • Jongeren met andere dan psychiatrische grondslagen worden door het CIZ geïndiceerd voor AWBZ-zorg en zijn te vinden in de indicatietabellen die gebaseerd zijn op CIZ-gegevens.

Er zijn jongeren die in het jaar zowel een BJZ als een CIZ indicatie hebben, waardoor de aantallen op MLZ-StatLine zoals hierboven genoemd niet optelbaar zijn.

De MLZ-cijfers verschillen van de Jeugdmonitor-cijfers om de volgende redenen:

 • Verschil in populatie

  De doelpopulatie betreft in de Jeugdmonitor personen tot 18 jaar. In de BJZ-tabel van de MLZ zijn hiernaast ook indicaties opgenomen van personen tussen 18 en 23, wanneer zij voor hun 18e door een BJZ zijn geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een psychiatrische aandoening.

 • Verschil in regio-indeling

  De jongeren zijn op verschillende manieren ingedeeld naar regio. Op de Jeugdmonitor is het woonplaatsbeginsel van de Jeugdwet (2015) gevolgd (zie de website van CBS). In de tabel op de MLZ is de woonplaats uit de BRP gebruikt.

Gebruik

MLZ-cijfers versus CAK-cijfers

Het CAK publiceert in haar jaarverslagen en op haar website over het gebruik van AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg. De MLZ-cijfers verschillen van de CAK-cijfers om de volgende redenen:

 • Koppeling is niet volledig

  De gegevens van het CAK worden op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Deze koppeling is in een zeer beperkt aantal niet helemaal volledig.

 • Verschil in populatie

  De MLZ-jaarcijfers hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven.

  Personen tot 18 jaar hoeven nog geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg die zij ontvangen. Het CAK neemt in haar rapportages alleen de zorg mee die geleverd is aan personen die bij aanvang van de zorg 18 jaar of ouder zijn. Bij de MLZ worden gegevens van personen weggelaten die op 31 december nog geen 18 jaar zijn. Hierdoor bevat de MLZ voor een klein deel zorg die geleverd is aan 17-jarigen, voor zover dat aangeleverd is door het CAK.

 • Verschil in peilmoment

  Het CAK publiceert uitsluitend cijfers over een jaar.

 • Verschil in moment van publiceren

  Het CAK krijgt doorlopend zorg en mutaties op de zorg aangeleverd door de zorgkantoren. De cijfers in de MLZ zijn gebaseerd op een afslag van dit databestand op een bepaalde datum en worden dus niet doorlopend gemuteerd.

MLZ-cijfers obv CAK-data versus GMSD-cijfers

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) publiceert cijfers over verstrekte Wmo maatwerkvoorzieningen die door gemeenten aan het CBS geleverd zijn. Het CAK registreert bijdrageplichtige Wmo maatwerkvoorzieningen in int de eigen bijdrage die hiervoor betaald moet worden. De cijfers komen deels overeen, maar verschillen ook op een aantal punten:

 • Verschil in registraties

  Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor zij een eigen bijdrage innen. De GMSD levert registraties over de verstrekte Wmo-maatwerkvoorzieningen ongeacht of hier via het CAK een eigen bijdrage voor betaald moet worden. Er wordt niet voor iedere maatwerkvoorziening een eigen bijdrage via het CAK geïnd. Meer informatie hierover is te vinden op:Verschil tussen CAK en GMSD op www.cbs.nl.

 • Volledigheid

  Alle gemeenten leveren registraties waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd aan het CAK. Niet alle gemeenten in Nederland leveren registraties over verstrekte Wmo-maatwerkvoorzieningen aan het CBS. De regiototalen in de tabellen met GMSD-cijfers zijn aangevuld met bijschattingen voor het aantal missende gemeenten.

MLZ-cijfers over persoonsgebonden budget ten laste van AWBZ/Wlz/Wmo

De MLZ publiceert cijfers over gebruik en uitgaven persoonsgebonden budgetten (pgb’s) ten laste van AWBZ/Wlz op basis van verschillende bronnen, namelijk de Sociale Verzekeringsbank (SVB, vanaf 2015), Vektis, Zorginstituut Nederland (tot 2015), de Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015) en het CAK (vanaf 2015).

Verschillen tussen publicaties binnen de MLZ over SVB- en Vektis-gegevens:

 • De SVB-gegevens betreffen de bestedingen vanuit toegekende pgb’s. Daarentegen betreffen de Vektis gegevens de toegekende pgb’s, ongeacht of deze daadwerkelijk zijn ingezet voor het inkopen van zorg.

Verschillen tussen publicaties binnen de MLZ over enerzijds SVB- en Vektis-gegevens en anderzijds gegevens van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit:

 • Detailniveau van de gegevens

  De SVB-gegevens en de Vektis-gegevens zijn op persoonsniveau, terwijl het bij de gegevens van het Zorginstituut Nederland of de Nederlandse Zorgautoriteit om macrogegevens gaat.

 • Koppeling is niet volledig

  De persoonsgegevens van de SVB en Vektis worden bij de MLZ op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Een zeer klein deel van de gegevens wordt niet succesvol gekoppeld.

 • Verschil in populatie

  De MLZ-cijfers over de SVB-gegevens en de Vektis-gegevens hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven en in leven waren. Voor de bepaling van de MLZ-cijfers over de SVB-gegevens zijn alleen gegevens meegenomen die betrekking hadden op in het verslagjaar gedeclareerde zorg.

 • Verschil in peilmoment

  De Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland publiceren cijfers op een peildatum en hanteren hierbij de peildatum 31 december. Bij de MLZ worden cijfers over pgb’s gepubliceerd in jaar en op MLZ-peildatum (de tweede vrijdag van november van het verslagjaar).

De laatste punten kunnen ook eventuele verschillen verklaren tussen de MLZ-publicaties en publicaties van de dataleveranciers zelf.

Verschillen tussen publicaties binnen de MLZ over enerzijds CAK gegevens en anderzijds SVB- en Vektis-gegevens:

 • De CAK-gegevens betreffen alleen gegevens over personen van 18 jaar of ouder die een eigenbijdrage moeten betalen voor het gebruik van het persoonsgebonden budget ten laste van de Wlz/Wmo.

MLZ-cijfers versus Vektis-cijfers over Wlz-zorg in natura en Zvw-wijkverpleging, zorg zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf

Vektis publiceert op vektis.nl, zorgprisma.nl, zorgprismapubliek.nl en waarstaatjegemeente.nl over het gebruik van Wlz-zorg in natura en Zvw-zorg. De MLZ-cijfers verschillen van de Vektis-cijfers om de volgende redenen:

 • Koppeling is niet volledig

  De gegevens van Vektis worden op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Een zeer klein deel van de gegevens wordt niet succesvol gekoppeld.

 • Verschil in populatie

  De MLZ-cijfers hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven. De MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura beschrijven uitsluitend personen met een Wlz-indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 • Verschil in peilmoment

  Vektis publiceert de gegevens niet over de tweede vrijdag van november, dus niet over de MLZ peildatum.

 • Verschil in moment van publiceren

  Vektis krijgt op regelmatige basis declaraties van zorg aangeleverd door de zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz). De cijfers op zorgprisma.nl, waarstaatjegemeente.nl, zorgprismapubliek.nl en de open data worden hiermee periodiek geüpdatet. De cijfers in de MLZ zijn gebaseerd op een afslag van de gegevens van Vektis op een bepaalde datum. De datum van de afslag van de gegevens voor de publicaties van Vektis kan verschillen van de datum van afslag van de gegevens gebruikt voor de MLZ.

Uitgaven en volume - declaraties

MLZ-cijfers versus cijfers van het Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland publiceert cijfers over declaraties op www.zorgcijfersdatabank.nl. Deze cijfers komen grotendeels overeen met de cijfers die gepubliceerd worden in de MLZ maar wijken op twee punten af. Deze punten zijn wel meegenomen in de cijfers op zorgcijfersdatabank.nl maar niet in de MLZ-cijfers:

 • Nachtverpleging en -verzorging bij de extramurale functie begeleiding;
 • Extramurale dagactiviteiten aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren en cliënten met een langdurige psychische stoornis.

Daarnaast is er een verschil in de wijze waarop eventuele correcties van kwartaalgegevens worden verwerkt: op zorgcijfersdatabank.nl worden correcties voor een bepaald kwartaal verwerkt in de cijfers van het betreffende kwartaal, terwijl deze in de MLZ worden verwerkt in de cijfers van het daaropvolgende kwartaal.

Uitgaven en volume – nacalculatie

MLZ-cijfers versus NZa-marktscan langdurige zorg

De NZa publiceert jaarlijks op haar website de Marktscan langdurige zorg. Deze Marktscan geeft onder andere cijfers over de uitgaven, volume, prijs en eigen bijdrage van langdurige zorg, zowel in natura als ingekocht via pgb. De Marktscan over Wlz-zorg dekt net als de MLZ-cijfers de gehele Wlz-zorg in natura.

De Marktscans over AWBZ-zorg hebben alleen betrekking op zorgzwaartepakketten en extramurale zorgfuncties en dus niet op alle onderdelen die in de MLZ worden gerekend tot intramurale, extramurale en overige AWBZ-zorg in natura.

De volgende posten ontbreken in de NZa-marktscan over AWBZ-zorg maar zijn wel opgenomen in de MLZ-cijfers:

MLZ-cijfers versus Budgettair Kader Zorg (BKZ)/Uitgavenplafond Zorg (UPZ)

Het BKZ/UPZ is het uitgavenplafond waarin de maximale zorguitgaven zijn vastgelegd, die jaarlijks gedurende de kabinetsperiode mogen worden gedaan. De UPZ/BKZ-uitgaven bestaan in de eerste plaats uit de zorguitgaven op grond van de Zvw en de Wlz, voorheen de AWBZ. Daarnaast wordt een deel van de begrotingsuitgaven toegerekend aan het UPZ/BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Verder vallen onder deze categorie middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor Wmo- en Jeugdwetuitgaven.

Binnen het BKZ omvatten de zorguitgaven voor de AWBZ/Wlz vooral de volgende posten:

 • Uitgaven voor zorg in natura;
 • Uitgaven aan persoonsgebonden budgetten;
 • Subsidies aan MEE-instellingen voor cliëntondersteuning aan gehandicapten (tot 2015);
 • Beheerskosten AWBZ/Wlz-zorgkantoren;
 • Preventieve zorg: rijksvaccinatie van alle kinderen van 0-12 jaar (tot 2015);
 • Overig buiten contracteerruimte, waaronder Wlz-subsidies ADL en extramurale behandeling, beschikbaarheidsbijdragen Wlz-zorgopleidingen;
 • Eigen bijdrage.

De zorguitgaven (BKZ/UPZ) worden verantwoord in de Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderdeel Financieel Beeld Zorg (www.rijksbegroting.nl).

In de MLZ zijn cijfers opgenomen over uitgaven voor zorg in natura, uitgaven voor persoonsgebonden budgetten en eigen bijdrage. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers in het BKZ/UPZ door het gebruik van andere definities. De cijfers in het BKZ/UPZ geven het juiste beeld van de omvang van de financiële consequenties voor de Rijksbegroting.

MLZ-cijfers over gebruik, uitgaven en -volume van Wlz-zorg in natura

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis en ZINL

Zowel de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura (zin) gebaseerd op de registraties op cliëntniveau van Vektis als de MLZ-cijfers over uitgaven en volume op basis van de declaraties op zorgkantoorniveau volgens ZINL-cijfers op landelijk niveau bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde declaraties op persoonsniveau wat betreft Wlz-zin.

Het verschil tussen beide cijfers is dat de MLZ-cijfers op basis van Vektis-data uitsluitend betrekking hebben op personen die in het verslagjaar of op de peildatum Wlz-zorg in natura hebben gebruikt waarvoor een declaratie is geregistreerd, die een Wlz-indicatie hebben van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) en die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Bij de MLZ-cijfers op basis van ZINL-data worden deze beperkende voorwaarden niet opgelegd.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en CAK

Het CAK registreert de gebruikte Wlz-zorg waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Omdat niet voor alle Wlz-zorg een eigen bijdrage betaald hoeft te worden en personen onder de 18 jaar geen eigen bijdrage betalen, geven de MLZ-cijfers gebaseerd op de registratie van het CAK niet het de totale omvang van de gebruikte Wlz-zorg in Nederland.

De MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura (zin) gebaseerd op de registraties van Vektis en ZINL bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis of ZINL aangeleverde declaraties wat betreft Wlz-zin. Ook personen jonger dan 18 jaar zijn hier dus in opgenomen. Wlz-zin die niet op persoonsniveau wordt gedeclareerd, is niet opgenomen in de cijfers. In de MLZ-cijfers gebaseerd op de registratie van Vektis worden personen zonder indicatie van het CIZ op de aanvang van declaratie uitgesloten; in de MLZ-cijfers gebaseerd op de gegevens van het CAK worden deze personen in de StatLinetabel wel meegenomen. De sector en het zorgzwaartepakket (zzp) in de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura gebaseerd op de declaratiegegevens van Vektis zijn afkomstig van de zzp’s geregistreerd bij de declaraties; zorggebruik geleverd als modulair pakket thuis (mpt) wordt uitgesplitst naar zorgvorm en komt dus in de uitsplitsing naar sector en zzp niet terug.

In de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura en pgb (gebaseerd op gegevens van Vektis en SVB) worden sector en zzp gegeven volgens indicatie van het CIZ, en wordt de gehele populatie ongeacht leveringsvorm naar sector en zzp uitgesplitst. In de MLZ-cijfers gebaseerd op de gegevens van het CAK zijn de sector en zzp gebaseerd op de registratie van het CAK en betreft de uitsplitsing naar sector en zzp ook de gehele populatie.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa

De uitgaven- en volumecijfers van Wlz-zorg in natura (zin) op basis van nacalculaties betreffen gerealiseerde Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. Ze geven het totale zorgvolume en de totale uitgaven voor Wlz-zorg in natura in Nederland.

De MLZ-cijfers over Wlz-zin gebaseerd op de registraties van Vektis/ZINL bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis of ZINL aangeleverde declaraties wat betreft Wlz-zin. Wlz-zin die niet op persoonsniveau wordt gedeclareerd door zorgaanbieders aan de zorgkantoren, is niet opgenomen in de cijfers. In de registraties ontbreken de volgende gegevens:

 • Veegwet ZIN: Overbruggingszorg vanuit de Wmo (zorg wordt nog geleverd door Wmo-aanbieders, maar wel betaald door het zorgkantoor).
 • Prijsafspraken/effecten
 • Na-ijl effect (met terugwerkende kracht declaraties o.b.v. correcties waardoor de cijfers op een peilmoment op later moment kunnen wijzigen). Het gaat onder meer om meerzorg.
 • Ontbrekende declaraties (aanbieders die niet hebben aangeleverd)
 • Opslagen ‘Waardigheid en trots’ (vanaf 2017 wel opgenomen)
 • Kapitaallasten die tot 2018 niet op persoonsniveau worden gedeclareerd.
 • Crisisbedden die vrij worden gehouden voor gebruik in crisissituaties (vanaf 2018/2019 wel opgenomen)

Niet gehonoreerde productie is in de Vektis- en ZINL-gegevens wel opgenomen, in tegenstelling tot de NZa gegevens op basis van nacalculaties.

Eigen bijdrage

MLZ-cijfers versus cijfers in de VWS-begroting

De MLZ-cijfers over opbrengst eigen bijdrage wijken af van de cijfers in de VWS-begroting. Dit komt doordat in de begroting de bijdrage aan gemeenten ter compensatie van gederfde opbrengsten (als gevolg van de Wtcg) in mindering zijn gebracht op de opbrengst eigen bijdrage.