Privacy

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We gebruiken uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Delen persoonsgegevens

Uw vraag wordt door ons team beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw vraag beantwoord hebben. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder.