Over MLZ

Wat is het doel van de MLZ?

Het doel van de MLZ is het geven van cijfers over indicaties voor, gebruik van en het volume en de uitgaven van de langdurige zorg en (maatschappelijke) ondersteuning in Nederland. De cijfers helpen belanghebbenden inzicht te krijgen in de keten van de zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. De MLZ is dé bron waar de beschikbare gegevens over de langdurige zorg en ondersteuning bij elkaar staan en gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen.

Meer informatie over langdurige zorg en ondersteuning vindt u op de pagina Over langdurige zorg.

Wat is de doelgroep van de MLZ?

De primaire doelgroep van de MLZ zijn medewerkers van het ministerie van VWS. Daarnaast behoren medewerkers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten tot de doelgroep. Tenslotte wil de MLZ ook een informatiebron zijn voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Op welke manieren kan ik gebruik maken van de MLZ?

Een eerste mogelijkheid om gebruik te maken van de MLZ zijn de kerntabellen op deze website. De gegevens in de MLZ zijn ingedeeld in 6 thema’s. Op de Homepage of de pagina Kerncijfers kiest u eerst een thema. Bij een deel van de thema’s ziet u direct een tabel met kerncijfers. Bij de andere thema’s komt u eerst op een overzichtspagina. Van daaruit kunt u doorklikken naar de pagina met kerncijfers over het gewenste deelthema.

Deze website bevat alleen kerncijfers. Meer cijfers kunt u vinden op MLZ StatLine. MLZ StatLine werkt op dezelfde manier als de algemene StatLine website van CBS. In MLZ StatLine kunt u zelf tabellen samenstellen.

Een eerste mogelijkheid om op MLZ StatLine te komen is via de kerntabellen op deze website. Bij elke kerntabel, of set van kerntabellen, staat een link naar de betreffende tabel op MLZ StatLine. Daar kunt u in de meeste gevallen de tabel uitbreiden of anders indelen.

U kunt ook direct naar MLZ StatLine gaan en daar een keuze maken voor een thema en vervolgens voor een tabel. U kunt bepalen welke gegevens u in de tabel wilt zien en de indeling van de tabel aanpassen. Meer informatie over MLZ StatLine vindt u op de pagina Over MLZ StatLine.

Tenslotte is er de mogelijkheid zelf onderzoek te doen of onderzoek te laten doen met de bronbestanden die gebruikt zijn voor de MLZ. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Onderzoek met MLZ data.

Welke informatie zit er in de MLZ?

De MLZ is ingedeeld in 6 thema’s. De cijfers binnen het thema Bevolking zijn bedoeld als achtergrondinformatie. De andere 5 thema’s bevatten cijfers over langdurige zorg. De thema’s Indicatie, Gebruik en Relatie indicatie en gebruik gaan over personen. Hoeveel mensen hebben een indicatie voor langdurige zorg en hoeveel mensen maken gebruik van langdurige zorg en ondersteuning? Het thema Uitgaven en volume geeft informatie over de hoeveelheid langdurige zorg die is geleverd door zorgaanbieders (volume) en de kosten hiervan (uitgaven). Het thema Eigen bijdrage bevat cijfers over de opbrengst van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor langdurige zorg.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zorg zonder verblijf (extramurale zorg) en zorg met verblijf (intramurale zorg). Tot 2015 wordt bij zorg zonder verblijf een onderscheid gemaakt tussen zorg die wordt gefinancierd uit de AWBZ en ondersteuning die wordt gefinancierd uit de Wmo (alleen huishoudelijke verzorging). Bij de thema’s Gebruik en Uitgaven en volume worden cijfers gegeven over zorg die in natura is ontvangen en zorg die is betaald uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Vanaf 2015 valt de langdurige zorg onder de Wlz, Wmo 2015, Zvw en Jeugdwet.

In de kerntabellen worden de cijfers waar mogelijk uitgesplitst naar grondslag, functie en sector. Op MLZ StatLine kunnen de cijfers verder worden uitgesplitst naar zorgzwaartepakketten (zzp’s) en zorgprestaties. Ook zijn de tabellen over Indicatie en Gebruik daar aan te vullen met de persoonskenmerken leeftijd, geslacht, type huishouden en inkomen. Tenslotte kan bij deze tabellen een uitsplitsing worden gemaakt naar regio: gemeente en zorgkantoorregio.

Binnen de MLZ worden veel verschillende begrippen gebruikt. Een omschrijving van de betekenis van de belangrijkste begrippen vindt u via de pagina Begrippen.

Hoe actueel zijn de gegevens?

De MLZ bevat kwartaalcijfers en jaarcijfers. Het uitgangspunt is de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat kwartaalcijfers in principe binnen 3 maanden na afloop van het kwartaal worden gepubliceerd en jaarcijfers binnen 12 maanden. Dit is niet voor alle cijfers haalbaar. Bij elke tabel wordt aangegeven binnen hoeveel maanden na afloop van de verslagperiode de cijfers worden gepubliceerd.

Met de hervorming langdurige zorg (HLZ) heeft de overheid de zorg vanaf 2015 anders georganiseerd. Dit heeft gevolgen voor de wijze van registratie van indicaties en gebruik van langdurige zorg. De publicatie van cijfers over 2015 kan hierdoor afwijken van de hierboven vermelde publicatienorm.

Waar komen de cijfers vandaan en hoe komen ze tot stand?

De gegevens over langdurige zorg en ondersteuning komen uit bestaande databestanden van vier organisaties die deel uitmaken van de keten van langdurige zorg. Deze dataleveranciers leveren bronbestanden aan CBS. CBS verwerkt die gegevens en koppelt er in sommige gevallen gegevens aan die CBS zelf heeft. Meer informatie over de organisaties die de databestanden leveren vindt u via de pagina Dataleveranciers. Meer informatie over het tot stand komen van de cijfers in de MLZ en een nadere toelichting op de cijfers vindt u via de pagina Korte onderzoeksbeschrijvingen.

Wie zijn opdrachtgever en uitvoerder van de MLZ?

CBS stelt de MLZ samen in opdracht van het ministerie van VWS.

Wat is de toekomst van de MLZ?

De monitor blijft in ieder geval bestaan tot en met 2017. De MLZ wordt aangepast aan de hervormingen die in de langdurige zorg zijn doorgevoerd om zo goed mogelijk inzicht te blijven geven in de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland.