Over de MLZ

De MLZ toont gegevens over langdurige zorg die tot 2015 werd gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.

Doel

Het doel van de MLZ is het geven van cijfers over indicaties voor, gebruik van en het volume en de uitgaven van de langdurige zorg en (maatschappelijke) ondersteuning in Nederland. De cijfers helpen belanghebbenden inzicht te krijgen in de keten van de zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. De MLZ is d├ę bron waar de beschikbare gegevens over de langdurige zorg en ondersteuning bij elkaar staan en gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen.

Doelgroep

De primaire doelgroep van de MLZ zijn medewerkers van het ministerie van VWS. Daarnaast behoren medewerkers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten tot de doelgroep. Tenslotte wil de MLZ ook een informatiebron zijn voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Gebruikmaken van de MLZ

U kunt op de volgende manieren gebruik maken van de MLZ:

  • via deze website met kerntabellen, nadere toelichtingen en begripsomschrijvingen;
  • via MLZ StatLine met uitgebreide tabellen die u zelf kunt samenstellen en aanpassen;
  • door met databestanden van de MLZ onderzoek te (laten) doen.

Betrokken organisaties

CBS maakt de MLZ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gegevens over de zorg worden geleverd door verschillende organisaties die deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van de keten voor langdurige zorg, waaronder: Centrum indicatiestelling zorg, Het CAK, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, de Sociale Verzekeringsbank, Bureau Jeugdzorg en Vektis.