Welkom op de website van de Monitor Langdurige Zorg: dé bron voor cijfers over de langdurige zorg. Langdurige zorg bestaat uit de verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken, de zorg voor gehandicapten en de langdurige geestelijke gezondheidszorg.

De MLZ toont gegevens over langdurige zorg die tot 2015 werd gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.

Op de peildatum in november 2017 hadden 281 duizend personen van 18 jaar of ouder een indicatie voor WLZ-gefinancierde zorg met verblijf. Er waren op dat moment 263 duizend personen van 18 jaar of ouder die gebruik maakten van Wlz-gefinancierde zorg waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

De kosten van door zorgaanbieders geleverde Wlz-gefinancierde zorg in natura bedragen 17,3 miljard euro in 2017. Hiervan is 15,8 miljard besteed aan zorg aan cliënten die in een instelling verblijven en 1,6 miljard aan zorg aan cliënten die thuis verblijven.

Zes thema’s

De informatie in de MLZ is verdeeld over zes thema’s: Bevolking, Indicatie, Gebruik, Toegankelijkheid, Uitgaven en volume en Eigen bijdrage. Binnen de eerste vier thema’s vindt u met name cijfers over personen; de andere twee thema’s bevatten cijfers over de hoeveelheid geleverde langdurige zorg en de kosten hiervan.

Gebruik maken van de MLZ

U kunt op de volgende manieren gebruik maken van de MLZ:

  • via deze website met kerntabellen, nadere toelichtingen en begripsomschrijvingen;
  • via MLZ StatLine met uitgebreide tabellen die u zelf kunt samenstellen en aanpassen;
  • door met databestanden van de MLZ onderzoek te (laten) doen.

Betrokken organisaties

CBS maakt de MLZ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gegevens over de zorg worden geleverd door verschillende organisaties die deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van de keten voor langdurige zorg, waaronder: Centrum indicatiestelling zorg, Het CAK, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, de Sociale Verzekeringsbank, Bureau Jeugdzorg en Vektis.