Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - Februari 2022

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Een nieuwe StatLine-tabel Wlz zorg in natura met kwartaal-updates

Afgelopen najaar is een nieuwe tabel op MLZ StatLine verschenen met kwartaalcijfers over Wlz zorg in natura op basis van door Vektis verzamelde declaraties. Deze StatLine-tabel over personen met gebruik van Wlz zorg kan uitgesplitst worden naar zorgzwaarte en leveringsvorm, en bevat gegevens vanaf het eerste kwartaal van 2020. Bekijk hier de tabel ‘Personen met gebruik van Wlz-zorg in natura’.

Aanpassing Wlz-wachtenden

De StatLine-tabel met gegevens over wachtenden in de Wlz is aangepast. Door veranderingen in de geregistreerde wachtstatussen zijn de onderwerpen uitgebreid met de wachtstatussen 'Urgent plaatsen korter-langer dan de Treeknorm' en 'Actief plaatsen korter-langer dan de Treeknorm'. De wachtstatus 'Niet actief wachtend' is vervangen door de status 'Wacht op voorkeur'. Bekijk hier de tabel ‘Wachtenden in de langdurige zorg’.

Aanpassing bijdrageplichtige Wmo

Met de invoering van het Abonnementstarief Wmo ondersteuning thuis wordt bij het CAK vanaf 2020  niet meer geregistreerd welk type ondersteuning personen ontvangen, omdat dit niet relevant is voor het bepalen van een eigen bijdrage. Daarom is de StatLine-tabel over bijdrageplichtige Wmo aangepast. Bekijk hier de tabel ‘Gebruik bijdrageplichtige Wmo’.

Actualisatie met gegevens over 2020 bijna voltooid

De StatLine-tabellen over indicaties, gebruik, eigen bijdrage en uitgaven en volume zijn - uitgezonderd de tabellen over besteed pgb en indicatie naar gebruik - geactualiseerd met gegevens over 2020. De tabellen over bestede pgb’s en indicatie naar gebruik worden in het eerste kwartaal van 2022 geactualiseerd.

Updates publicaties gerelateerd aan COVID-19

De eerder gepubliceerde maatwerktabel, op basis van de doodsoorzaakgegevens en CAK-data over Wlz-gebruik, over overledenen per maand naar doodsoorzaak is aangevuld met nieuwe cijfers tot en met september 2021. Zie de tabel ‘Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak’.

De wekelijks geactualiseerde tabel ‘Overledenen naar regio (2021)’ is overgegaan naar de nieuwe StatLine tabel ‘Overledenen naar regio (2022)’. Bekijk hier de tabel van 2022 ‘Overledenen; regio (indeling 2022)’.

De StatLine-tabel ‘Overledenen naar Wlz-gebruik’ en de maatwerkpublicatie ‘Wlz-gebruik per sector’ zijn de afgelopen periode wekelijks geactualiseerd. Bekijk hier de tabel ‘Overledenen naar Wlz-gebruik’ en bekijk hier de maatwerktabel ‘Wlz-gebruik per sector’.

Maatwerkonderzoek: ‘ Uitnutting beschikbare middelen voor Wlz-zorg mpt en/of pgb ‘

Op de MLZ verschijnen regelmatig maatwerkpublicaties naar aanleiding van aanvullende vragen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS onder andere onderzoek uitgevoerd naar de uitnutting van beschikbare basisbedrag voor Wlz-zorg thuis. Hierbij is ingezoomd op kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb. Op individueel niveau is het beschikbare bedrag voor 2019 bepaald op basis van het zzp van de indicatie; op basis van het besteed bedrag in 2019 is het percentage uitnutting berekend. Bekijk hier het maatwerk ‘Uitnutting beschikbare middelen’.