Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - Maart 2023

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Nieuwe StatLinetabel Personen met Wlz-VV-verblijf of VPT; stand en instroom

Omdat er veel behoefte is aan informatie over personen die in- en doorstromen in de langdurige zorg worden er de komende periode meerdere tabellen ontwikkeld met zogenaamde stoomgegevens. De eerste tabel beschrijft het aantal personen dat instroomt in de Wlz in de sector verpleging en verzorging (VV4-VV10) met leveringsvorm verblijf of Vpt. Bekijk hier de nieuwe StatLinetabel Personen met Wlz-VV-verblijf of VPT; stand en instroom

Trendbreuk cijfers Wmo thuis

Met de invoering van het Abonnementstarief voor de Wmo vanaf 2021, worden gegevens bij het CAK aangeleverd door gemeenten ipv zorgaanbieders. Hierdoor is er beter zicht op alle bijdrageplichtige Wmo-gebruikers, omdat ook personen die een vrijstelling krijgen in beeld zijn. Dit zorgt voor een trendbreuk. Met ingang van 2021 wordt bij het CAK geen informatie meer geregistreerd over type maatwerkvoorziening. Bekijk hier de aangepaste tabel Bijdrageplichtige Wmo

Actualisatie met gegevens over 2021

De MLZ StatLinetabellen over indicaties, gebruik, besteed en toegekend pgb evenals tabellen over ‘eigen bijdrage’ en ‘uitgaven en volume’ zijn geactualiseerd met gegevens over Wlz zorg en Wmo ondersteuning voor 2021.

Updates publicaties gerelateerd aan COVID-19

Wekelijks verschijnen er nieuwe cijfers in een StatLinetabel over sterfte naar regio en een StatLinetabel over sterfte in de langdurige zorg. Maandelijks verschijnt een update van de sterfte aan Covid-19 in de langdurige zorg (Wlz verblijf).

Bekijk hier de tabel Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken

Bekijk hier de tabel Overledenen; regio (indeling 2023)

Bekijk hier de meest recente maatwerktabel Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2022 oktober

Naast deze cijfers over sterfte worden wekelijks cijfers over de in- en uitstroom in de Wlz gepubliceerd. Bekijk hier de meest recente maatwerktabel: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 7

Mede op basis van de sterftecijfers naar Wlz-gebruik worden door het CBS regelmatig nieuwsberichten samengesteld. Deze zijn te vinden op: https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/sterfte-per-week

Ook mede op basis van de doodsoorzaken naar Wlz-gebruik worden door het CBS regelmatig nieuwsberichten samengesteld. Deze zijn hier te vinden: https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/doodsoorzaken

Maatwerkonderzoek: ‘Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd‘

Op de MLZ verschijnen regelmatig maatwerkpublicaties naar aanleiding van aanvullende vragen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS onder andere onderzoek uitgevoerd naar de combinatie van onderwijs en zorgvraag van jongeren.  De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en naar type onderwijs (speciaal, speciaal basisonderwijs, regulier, geen onderwijsinschrijving) en naar zorgwet.

Bekijk hier het maatwerk Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2021