Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - Oktober 2023

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Monitor Langdurige Zorg bestaat 10 jaar!

De MLZ ging 10 jaar geleden van start met de publicatie van tabellen over de langdurige zorg. Sindsdien volgt de MLZ de ontwikkelingen in de langdurige zorg en brengt cijfermatig een steeds breder spectrum van de verschillende facetten van de langdurige zorg in beeld. In 2023 combineert de MLZ gegevens van zes verschillende dataleveranciers over zorg met binnen het CBS beschikbare gegevens om inzicht te geven in de langdurige zorg in Nederland.

Toen de MLZ in 2013 begon, werd de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige GGZ beschreven die werd betaald vanuit de AWBZ en de Wmo; in 2023 wordt die zorg vanuit vier verschillende wetten beschreven: Wlz, Wmo 2015, Zvw en de Jeugdwet. De thematische indeling van de MLZ is grotendeels gehandhaafd, maar er zijn wel verschuivingen in het aantal tabellen dat jaarlijks of per kwartaal per thema geactualiseerd wordt.

Ook het CBS corporate bericht ‘Monitor Langdurige Zorg: snel inspelen op actuele vragen’ besteedt aandacht aan het 10-jarig bestaan van de monitor. Lees daarin hoe de MLZ bijdraagt aan de toetsing van het beleid rondom de langdurige zorg. Bekijk hier het nieuwsbericht: Monitor Langdurige Zorg: snel inspelen op actuele vragen

MLZ-weetjes

  • Op StatLine MLZ zijn in totaal 70 tabellen beschikbaar over de langdurige zorg
  • In 2022 waren er ruim 125 duizend gebruikers van ‘levende’ StatLine MLZ tabellen (inclusief open data)
  • In een jaar worden binnen de MLZ meer dan 60 miljoen zorg-records verwerkt alleen al over indicaties en zorggebruik
  • Tussen 2013 en 2023 zijn er 194 MLZ maatwerkpublicaties verschenen op de MLZ website
Beeld: ©CBS Monitor Langdurige Zorg

Nieuwe tabellen ‘Stapeling verplicht eigen risico en eigen bijdragen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS nieuwe StatLine MLZ tabellen samen gesteld over eigen betalingen. De nieuwe tabellen bevatten gegevens over verplichte eigen betalingen in de (langdurige en curatieve) zorg:  eigen risico Zvw, eigen bijdrage Zvw, eigen bijdrage Wlz en eigen bijdrage Wmo. Per soort eigen betalingen is inzichtelijk gemaakt hoeveel verzekerden c.q. cliënten en huishoudens een eigen betaling betalen en hoe hoog de gemiddelde eigen betaling is. Daarnaast wordt de samenloop van eigen betalingen tussen de verschillende zorgwetten in beeld gebracht.

Bekijk hier de nieuwe StatLinetabel over personen met verplichte eigen betalingen: Eigen risico en eigen bijdrage van personen Zvw, Wmo en/of Wlz, in maand

Bekijk hier de nieuwe StatLinetabel over huishoudens met verplichte eigen betalingen: Eigen risico en eigen bijdrage huishoudens Zvw, Wmo en/of Wlz, in maand

Verdere details over (stapeling van) verplicht eigen risico en eigen bijdragen zoals uitsplitsingen per zorgwet naar zorgtype/leveringsvorm zijn gepubliceerd als maatwerkpublicaties. Bekijk hier het maatwerk Stapeling eigen risico en eigen bijdrage voor gebruik van Zvw-, Wmo- en Wlz-zorg en ondersteuning, 2015-2020*

Over dit  onderwerp is een nieuwsbericht van het CBS verschenen. Bekijk hier het nieuwsbericht: Steeds meer mensen met stapeling verplichte eigen betalingen zorgkosten

Gebruik van MLZ microdata bij CBS onderzoek naar overlijden door accidentele val

Door de binnen de MLZ verzamelde microdata is het voor het CBS (en microdata-onderzoekers in de Remote Access omgeving) mogelijk om andere maatschappelijke fenomenen te beschrijven met een specificatie naar langdurige zorggebruik. Zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht: Opnieuw meer mensen overleden na een val

Zie ook de maatwerkpublicatie: Overledenen aan accidentele val naar jaar van overlijden, Wlz-indicatie, grondslag en Wlz-gebruik, 2015-2022