Maximale periode bijdrage

Van 2015 tot 2020 bepaalde het CAK aan de hand van het bijdrageplichtig inkomen de maximale periodebijdrage (MPB) voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Dit was de standaard gemaximeerde eigen bijdrage voor leefeenheden tot bepaalde bijdrageplichtige inkomensgrenzen. Gemeenten konden de maximale periode bijdrage alleen naar beneden bijstellen. De eigen bijdrage kon niet hoger zijn dan de maximale periodebijdrage. De MPB gold voor een zorgperiode van vier weken. Eigen bijdragen voor algemene voorzieningen werden via de gemeente geïnd en komen niet terug in de cijfers over bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Vanaf 2020 is het Wmo abonnementstarief in de plaats van de MPB gekomen.

Synoniemen: MPB