Onderzoeksbeschrijving thema Bevolking

Voor het thema bevolking is gebruik gemaakt van de Bevolkingsstatistiek van het CBS. Meer informatie over deze statistiek vindt u op de website van het CBS.

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over de omvang en samenstelling van de bevolking op de tweede vrijdag van november. De cijfers dienen als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg. Deze peildatum is gekozen omdat dit ook de peildatum is van de jaarcijfers over indicatie en gebruik.

Doelpopulatie

Alle personen die zijn opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2009.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers over de bevolking uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd.

De cijfers over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande verslagjaren zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door gemeenten.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de door de gemeenten verstrekte gegevens op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. In geval van onvolledigheid worden ontbrekende gegevens geïmputeerd.

Weging

De gegevens worden niet gewogen of opgehoogd omdat de gemeenten gegevens leveren over alle GBA-ingeschrevenen.

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.

Met betrekking tot de gegevens over huishoudens geldt dat op adressen waar de huishoudenssamenstelling niet eenduidig is af te leiden uit de GBA, de huishoudenssamenstelling geïmputeerd wordt op basis van logistische regressiemodellen, gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn van jaar op jaar vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn gecontroleerd, en zo nodig gecorrigeerd, op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit.