Onderzoeksbeschrijving thema Bevolking

Voor het thema bevolking is gebruik gemaakt van de Bevolkingsstatistiek van het CBS. Meer informatie over deze statistiek vindt u op de website van het CBS.

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over de omvang en samenstelling van de bevolking op de tweede vrijdag van november. De cijfers dienen als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg. Deze peildatum is gekozen omdat dit ook de peildatum is van de jaarcijfers over indicatie en gebruik. Daarnaast geeft de statistiek informatie over de veranderingen die optreden in de omvang en samenstelling van de bevolking, bijvoorbeeld door sterfte.

Doelpopulatie

Alle personen die zijn opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2009.

Frequentie

Jaarlijks. Bij de overledenen: wekelijks.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers over de bevolking uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd.

De cijfers over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande verslagjaren zijn definitief.

De weekcijfers over overledenen kunnen niet voldoen aan de 1-op-1 publicatienorm. Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één gepubliceerd. Ook wordt indien mogelijk een voorlopige schatting van de week voor het huidige weeknummer gepubliceerd op basis van de tot dan toe bij het CBS binnengekomen berichten. Hierbij kunnen voorlopige cijfers van voorafgaande weken ook wijzigen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door GBA-verstrekkingen, een organisatieonderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het CBS krijgt dagelijks berichten over demografische gebeurtenissen (geboorte, sterfte, migratie, huwelijkssluiting ed) binnen. Er zit doorgaans enige tijd tussen de feitelijke demografische gebeurtenis en het moment waarop deze informatie CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week. Op CBS StatLine worden voor de tabellen over overledenen overlijdensberichten die na afloop van een kalenderjaar binnenkomen niet meer meergenomen in dat kalenderjaar, maar in het huidige kalenderjaar. In de MLZ tabel over overledenen zijn voor de definitieve jaren deze nagekomen berichten over overlijdens meegenomen in het jaar van overlijden.

Voor de tabel naar Wlz-zorggebruik is van deze personen aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg. Bij personen die gebruik maakten van de combinatie van leveringsvormen verblijf plus pgb zijn personen bij de leveringsvorm verblijf geteld. De sector van Wlz-zorg is bepaald aan de hand van het zzp. Van de overleden zijn op basis van de BRP de persoonskenmerken bepaald.

Berichtgevers

Gemeenten leveren via GBA-V (GBA-verstrekkingen) de informatie aan het CBS. Het CAK levert gegevens over gebruik van Wlz-zorg aan het CBS.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de verstrekte gegevens op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. In geval van onvolledigheid worden ontbrekende gegevens geïmputeerd.

Weging

Niet van toepassing.

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.

Met betrekking tot de gegevens over huishoudens geldt dat op adressen waar de huishoudenssamenstelling niet eenduidig is af te leiden uit de GBA, de huishoudenssamenstelling geïmputeerd wordt op basis van logistische regressiemodellen, gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn van jaar op jaar vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn gecontroleerd, en zo nodig gecorrigeerd, op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit.