Onderzoeksbeschrijving Gefactureerde eigen bijdrage Wlz

Doel: Het samenstellen van cijfers over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van personen en het aantal personen dat in de maand waarin het MLZ-peilmoment valt gebruik maakt van zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen, en komen daarom niet voor in de tabel.

Wat behelst het onderzoek

Nadere toelichting

De gefactureerde eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt door het CAK vastgesteld op basis van de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEBHEB)-systematiek. De eigen bijdrage wordt bepaald per persoon met Wlz-zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de leefeenheidsamenstelling, de AOW-leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen.

Er kan sprake zijn van samenloop van meerdere soorten zorg binnen een regeling, binnen een leefeenheid, of binnen een periode. Wanneer binnen de leefeenheid in dezelfde periode ook gebruik gemaakt wordt van maatwerkvoorzieningen die onder de maximale periodebijdrage (MPB)-systematiek vallen (dit betreft Wmo thuis), dan wordt de eigen bijdrage voor deze ondersteuning thuis kwijtgescholden.

De gemiddelde gefactureerde eigenbijdrage wordt berekend door het totaal aan gefactureerde eigen bijdrage in de verslagperiode te delen door het aantal personen dat in die periode een gefactureerde eigen bijdrage van het CAK heeft ontvangen voor Wlz-zorg.

In 2015 wordt volledig pakket thuis (vpt) niet apart getoond, maar zit vpt bij verblijf, dit omdat in dat jaar vpt ook vaak foutief als verblijf is geregistreerd. Vanaf 2016 wordt vpt wel apart in de tabellen getoond. Leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) valt in 2015 onder de maximale periodebijdrage (MPB)-systematiek en is in dat zorgjaar niet opgenomen in de tabel.

Indeling en uitsplitsingen

Er worden gegevens gepubliceerd over de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van personen en het aantal personen. De cijfers worden uitgesplitst naar leveringsvorm zorg, leefeenheidsamenstelling, AOW-leeftijd van de leefeenheid (gebaseerd op de leeftijd van de jongste persoon in de leefeenheid) en bijdrageplichtig inkomen.

Doelpopulatie

Personen die in de verslagperiode bijdrageplichtige Wlz-zorg hebben gebruikt en daarvoor een gefactureerde eigen bijdrage hebben ontvangen van het CAK. Personen die bijdrageplichtige Wlz-zorg gebruiken op basis van één van de subsidieregelingen (subsidieregeling eerstelijnsverblijf (ELV)’, ‘subsidieregeling algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)’ en ‘subsidieregeling extramurale behandeling (EBH)’) worden buiten beschouwing gelaten. Van personen die bijdragplichtige Wlz-zorg gebruiken met leveringsvorm mpt is niet vast te stellen of ze deze zorg uit de Wlz of uit een van de subsidieregelingen ontvangen. Bij gebruik van mpt worden mogelijk een klein aantal personen meegeteld die zorg uit een van de subsidieregelingen ontvangen.

In 2015 ontbreken gegevens over gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van personen met Wlz-zorg en leveringsvorm mpt. Pas vanaf 2016 zijn gegevens van personen met mpt volgens de LEB/HEB-systematiek door het CAK verwerkt en komen ze voor in de cijfers.

De tabel bevat uitsluitend personen die in het verslagjaar in de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Omdat jongeren tot 18 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen, behoren zij niet tot de doelpopulatie.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2015, het jaar dat de Wlz is ingevoerd.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voor de jaarcijfers wordt er gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd. De cijfers over het meest recente verslagjaar worden als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Vanwege de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg op 1 januari 2015 en de bijkomende wijzigingen in de zorgadministraties valt de publicatie van gegevens over 2015 en 2016 samen. De voorlopige cijfers over 2017 worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. De voorlopige cijfers over 2015 en 2016 worden dan definitief. Bovenstaande is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Gegevens uit de registraties van het CAK worden elektronisch aan het CBS geleverd. De bestanden zijn op basis van het Burgerservicenummer nagenoeg volledig gekoppeld met de BRP.

Berichtgevers

De gegevens over gefactureerde eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn afkomstig van het CAK. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wlz en de eigen bijdrageregeling Wmo 2015.

Steekproefomvang

Geen steekproef. De gegevens van het CAK betreffen vanaf 2015 een integrale registratie van alle personen van 18 jaar of ouder die onder de eigen bijdrageregeling Wlz vallen.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van het CAK zijn door het CBS beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. De bestanden zijn van jaar op jaar vergeleken. Er zijn enkele correcties uitgevoerd, waaronder correcties voor dubbeltellingen. Dubbeltellingen kunnen ontstaan wanneer een persoon meerdere inkomens en/of leefeenheidsamenstellingen in een maand geregistreerd heeft staan.

Deze dubbeltellingen kunnen ontstaan wanneer in de leefeenheidsamenstelling en het bijbehorende bijdrageplichtig inkomen verandert binnen de maand. Wanneer er sprake is van dubbeltellingen dan is gekozen voor het inkomen en/of de leefeenheidsamenstelling overeenkomstig met de opeenvolgende maand. Ook zijn bij de gegevens van het CAK de personen verwijderd die in het verslagjaar jonger zijn dan 18 of niet ingeschreven staan in de BRP.

Weging

De gegevens worden niet gewogen of opgehoogd omdat er geen sprake is van steekproef gegevens.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is in de eerste plaats afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registraties.

Naast de nauwkeurigheid van de registraties speelt ook de kwaliteit van de koppeling met de BRP een rol. De gegevens van het CAK worden met de BRP gekoppeld. Ruim 99,9% van de in de CAK data geregistreerde gebruikers van Wlz-zorg zijn terug te vinden in de BRP. Hierdoor is het mogelijk om uitspraken te doen over de demografische en socio-economische kenmerken van de personen met gebruik van zorg. Personen die niet terug te vinden zijn in de BRP worden niet meegenomen in de jaarcijfers.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De statistiek begint met verslagjaar 2015, het jaar dat de Wlz is ingevoerd. De populatie die Wlz-zorg in natura ontvangt met leveringsvorm verblijf komt grotendeels overeen met de populatie die tot 2014 zorg met verblijf ontving die gefinancierd werd uit de AWBZ.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden. Beoordeling van de kwaliteit is echter lastig omdat de werkelijkheid niet bekend is.

Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse: hoe zijn de ontwikkelingen in de tijd.
  • Kengetallenanalyse: wat is de verhouding tussen de variabelen, bijvoorbeeld is het totaal groter dan de afzonderlijke aantallen, is het totaal gelijk aan de som van inkomensklassen.