Onderzoeksbeschrijving Opbrengst eigen bijdrage AWBZ-zorg in natura

Doel: Het samenstellen van cijfers over de opbrengst van de eigen bijdragen die zijn opgelegd door het CAK voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De eigen bijdrage is het deel van de kosten van geleverde zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De cijfers hebben betrekking op AWBZ-zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. AWBZ-zorg bestaat uit verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Wat behelst het onderzoek

Nadere toelichting

De basis van de opbrengst van de eigen bijdragen is het totaal van de opgelegde eigen bijdragen voor de betreffende periode. Op de opgelegde bijdragen zijn in mindering gebracht: de korting op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de korting voor cliënten met een inkomen rond of onder het sociale minimum, de zogenaamde facturatiestop bij zorg geleverd voor 2009 en eigen bijdragen die niet meer inbaar zijn bij de cliënten. Bij de opgelegde bijdragen worden nog niet betaalde eigen bijdragen of correcties over voorgaande perioden opgeteld.

De cijfers zijn op kasbasis. Dit betekent dat de eigen bijdragen worden opgenomen in de cijfers over de periode waarin de eigen bijdrage is opgelegd.

Uitsplitsing

De cijfers worden uitgesplitst naar de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en de eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

Doelpopulatie

Personen van 18 jaar of ouder die AWBZ-zorg in natura hebben ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage moeten betalen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2009.

Frequentie

Per kwartaal en per jaar.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat kwartaalcijfers over de eigen bijdrage uiterlijk drie maanden na afloop van het kwartaal worden gepubliceerd. Jaarcijfers over de eigen bijdrage worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar gepubliceerd.

Gepubliceerde cijfers worden in principe niet meer aangepast. Om toch correcties niet uit te sluiten, zijn de cijfers over het meest recente verslagjaar en bijbehorende kwartalen voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Deze statistiek maakt gebruik van de gegevens die het CAK registreert over de eigen bijdrage. Het CAK stelt in opdracht van het ministerie van VWS de eigen bijdragen vast. Zij doet dit op basis van gegevens over de geleverde zorg op cliëntniveau afkomstig van zorgaanbieders (zorg zonder verblijf) en zorgkantoren (zorg met verblijf) in combinatie met inkomensgegevens van de cliënt afkomstig van de belastingdienst en het UWV.

Berichtgevers

CAK.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie van de eigen bijdragen die zijn opgelegd aan alle personen van 18 jaar of ouder die AWBZ-zorg in natura hebben ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage moeten betalen.

Controle- en correctiemethoden

Het CAK levert aan het CBS geaggregeerde gegevens over de opgelegde eigen bijdragen, specifieke kortingen, de facturatiestop, oninbare bijdragen en nog niet betaalde eigen bijdragen of correcties over voorgaande perioden. Het CBS beoordeelt de gegevens op volledigheid, consistentie en plausibiliteit. Vervolgens berekent het CBS met de gegevens de opbrengst van de eigen bijdragen.

Weging

De cijfers worden niet gewogen of opgehoogd omdat het CAK geaggregeerde cijfers levert over de gehele populatie van personen van 18 jaar of ouder die AWBZ-zorg in natura hebben ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage moeten betalen.

Nauwkeurigheid

Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van deze registratie.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf 2009 op vergelijkbare wijze plaats.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden.

Bij de beoordeling wordt gekeken of de cijfers consistent zijn in de tijd en of de cijfers onderling consistent zijn. Daarnaast worden de cijfers vergeleken met cijfers in de kwartaal- en jaarverslagen van het CAK.