Onderzoeksbeschrijving Opgelegde eigen bijdrage AWBZ/Wlz/Wmo-zorg

Doel: Het samenstellen van cijfers over de eigen bijdragen die zijn opgelegd door het CAK voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanaf 2015 uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo 2015.

De eigen bijdrage is het deel van de kosten van geleverde zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden.

Wat behelst het onderzoek

Nadere toelichting

Vanaf 2013 worden cijfers gepubliceerd over de opgelegde eigen bijdragen. In de opgelegde eigen bijdragen zijn nog geen kortingen verrekend, zoals de Wtcg-korting en de kortingen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid. De cijfers over opgelegde eigen bijdrage hebben betrekking op AWBZ/Wlz/Wmo-zorg. De cijfers tot 2015 hebben uitsluitend betrekking op zorg in natura en cijfers vanaf 2015 op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

De cijfers zijn op kasbasis. Dit betekent dat de opbrengst en opgelegde eigen bijdragen worden opgenomen in de cijfers over de periode waarin de eigen bijdrage is opgelegd. Hierbij wordt dus niet gekeken naar de periode waarin zorg is afgenomen.

Uitsplitsing

De cijfers over opgelegde eigen bijdragen worden uitgesplitst naar de wettelijke regeling waarvoor zij opgelegd zijn.

Doelpopulatie

Personen van 18 jaar of ouder die AWBZ/Wlz/Wmo-zorg hebben ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage moeten betalen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De cijfers over opgelegde eigen bijdrage starten vanaf 2013.

Frequentie

Per kwartaal en per jaar.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat kwartaalcijfers over de eigen bijdrage uiterlijk drie maanden na afloop van het kwartaal worden gepubliceerd. Jaarcijfers over de eigen bijdrage worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar gepubliceerd. Gepubliceerde cijfers worden in principe niet meer aangepast. Om toch correcties niet uit te sluiten, zijn de cijfers over het meest recente verslagjaar en bijbehorende kwartalen voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Deze statistiek maakt gebruik van de gegevens die het CAK registreert over de eigen bijdrage. Het CAK stelt in opdracht van het ministerie van VWS de eigen bijdragen vast. Zij doet dit op basis van gegevens over de geleverde zorg op cliëntniveau afkomstig van zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten in combinatie met inkomensgegevens van de cliënt afkomstig van de belastingdienst en het UWV.

Berichtgevers

Het CAK

Steekproefomvang

Geen steekproef. Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie van de eigen bijdragen die zijn opgelegd aan alle personen van 18 jaar of ouder die AWBZ/Wlz/Wmo-zorg hebben ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage moeten betalen.

Controle- en correctiemethoden

Het CAK levert aan CBS geaggregeerde gegevens over de opgelegde eigen bijdragen. CBS beoordeelt de gegevens op volledigheid, consistentie en plausibiliteit. Vervolgens berekent CBS met de gegevens de opgelegde eigen bijdragen.

Weging

De cijfers worden niet gewogen of opgehoogd omdat het CAK geaggregeerde cijfers levert over de gehele populatie van personen van 18 jaar of ouder die AWBZ/Wlz/Wmo-zorg hebben ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage moeten betalen.

Nauwkeurigheid

Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van deze registratie.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek over opgelegde eigen bijdragen vindt vanaf 2013 op vergelijkbare wijze plaats.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden.

Bij de beoordeling wordt gekeken of de cijfers consistent zijn in de tijd en of de cijfers onderling consistent zijn. Daarnaast worden de cijfers vergeleken met cijfers in de kwartaal- en jaarverslagen van het CAK.