Onderzoeksbeschrijving Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf

Doel: Het samenstellen van cijfers over personen die gebruik maken van eerstelijnsverblijf (Zvw-gefinancierd). Eerstelijnsverblijf wordt geleverd als zorg in natura (zin).

Naast het aantal personen dat gebruik maakt van genoemde zorg wordt ook de zorgomvang, uitgedrukt in zorgdagen, en de gemiddelde uitgaven per zorggebruiker gegeven.

Wat behelst het onderzoek

Nadere toelichting

Eerstelijnsverblijf betreft verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Het gaat om het gebruik van zorg zoals geregistreerd in het bestand met alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en via Vektis aan het CBS geleverde declaraties.

Indeling en uitsplitsingen

Er worden gegevens gepubliceerd over het gebruik van eerstelijnsverblijf. De cijfers worden uitgesplitst naar zorginhoudelijke kenmerken (type eerstelijnsverblijf) en demografische kenmerken (leeftijd en geslacht).

Doelpopulatie

Personen die in het verslagjaar of op de peildatum in het jaar gebruik hebben gemaakt van eerstelijnsverblijf (Zvw-gefinancierd). Het betreft uitsluitend personen die gedurende het verslagjaar en/of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. De peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2017.

Frequentie

De tabellen verschijnen jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voor de jaarcijfers wordt er gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd. De cijfers over het meest recente verslagjaar worden als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Gegevens uit de registraties van Vektis worden elektronisch aan het CBS geleverd. De bestanden zijn op basis van het Burgerservicenummer nagenoeg volledig gekoppeld met de BRP.

Berichtgevers

De gegevens over het gebruik van eerstelijnsverblijf zijn afkomstig van Vektis. De gegevens betreffen alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties.

Steekproefomvang

Geen steekproef. De gegevens betreffen een integrale registratie van alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en via Vektis aan het CBS geleverde declaraties voor eerstelijnsverblijf. Volgens Vektis waren op het moment van levering van het bestand aan CBS eind 2018 in totaal voor meer dan 95% van alle verzekerden in Nederland de declaraties over eerstelijnsverblijf 2017 binnen.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van Vektis zijn door het CBS beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Correcties van zorggebruik van personen waarbij de zorg na overlijden doorloopt zijn niet uitgevoerd, omdat dit slechts een zeer klein deel van de populatie betreft. Bij de jaarcijfers zijn personen verwijderd die in het verslagjaar niet ingeschreven staan in de BRP. Bij de cijfers op peildatum zijn de personen verwijderd die op peildatum niet ingeschreven staan in de BRP.

Weging

Niet van toepassing omdat er geen sprake is van steekproefgegevens.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is in de eerste plaats afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registraties. Naast de nauwkeurigheid van de registraties speelt ook de kwaliteit van de koppeling met de BRP een rol. De gegevens van Vektis worden met de BRP gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om uitspraken te doen over de demografische kenmerken van de personen met gebruik. Personen die niet terug te vinden zijn in de BRP worden niet meegenomen in de jaarcijfers.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De statistiek begint met verslagjaar 2017, het eerste jaar dat eerstelijnsverblijf een aanspraak binnen de Zvw is. Tot 2017 viel eerstelijnsverblijf onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) subsidieregelingen. De populatie die Zvw-eerstelijnsverblijf ontvangt komt grotendeels overeen met de populatie die tot 2017 eerstelijnsverblijf ontving die gefinancierd werd uit de Wlz-subsidieregelingen. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid is daarnaast afhankelijk van beleidskeuzes.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden.

Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse: hoe zijn de ontwikkelingen in de tijd.
  • Kengetallenanalyse: wat is de verhouding tussen de variabelen, bijvoorbeeld is het totaal groter dan de afzonderlijke aantallen, is het totaal gelijk aan de som van mannen en vrouwen.
  • Vergelijking met publicaties van Vektis en Zorginstituut Nederland.

Beoordeling van de kwaliteit is echter lastig omdat de werkelijkheid niet bekend is.