Onderzoeksbeschrijving Toegekend persoonsgebonden budget AWBZ- en Wlz-zorg

Doel: Het samenstellen van cijfers over personen met een toegekend persoonsgebonden budget (pgb) voor AWBZ-(tot 2015) en WLZ-(vanaf 2015) zorg.

AWBZ- en Wlz-zorg kan worden verkregen in natura, of in de vorm van een pgb waarmee de cliënt zelf zorg kan inkopen.

Wat behelst het onderzoek

Nadere toelichting

Voor een pgb voor AWBZ- of Wlz-zorg is een indicatie nodig van het CIZ of voor een AWBZ-pgb een indicatie Bureau Jeugdzorg (jongeren met een psychische of psychiatrische aandoening), waarin staat op wat voor type en hoeveel zorg iemand recht heeft. Het zorgkantoor bepaalt aan de hand van de indicatie de hoogte van het persoonsgebonden budget en betaalde dit tot 2015 aan de verzekerde, vanaf 2015 wordt het PGB overgemaakt aan de SVB die het budget beheert en uitbetalingen in opdracht van de PGB-houder verricht.

Het gaat om zorg voor mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap. De AWBZ-pgb’s kunnen worden toegekend voor de inkoop van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Met een pgb mag geen geneeskundige behandeling of therapie worden betaald. Ook permanent verblijf in een instelling kan niet met een pgb gefinancierd worden. Bij personen met een indicatie voor een zorgzwaartepakket (AWBZ) of zorgprofiel (Wlz) wordt bij de toekenning van het pgb het pakket omgezet in het equivalent in extramurale functies.

Het is op basis van de in dit onderzoek gebruikte dataset niet bekend of dit toegekende pgb ook volledig is ingezet voor het inkopen van zorg en ook niet of het is ingezet voor de functie (type zorg) waar de indicatie of het PGB voor is gegeven.

Indeling en uitsplitsingen

De tabel geeft informatie over het aantal personen en het aandeel personen dat in een verslagjaar een pgb heeft toegekend gekregen. De cijfers worden uitgesplitst naar demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, regio), sociaaleconomische kenmerken (inkomensgroep en huishouden) en naar zorginhoudelijke kenmerken (functie en grondslag).

Doelpopulatie

Personen aan wie in de verslagperiode of op de peildatum een pgb is toegekend voor AWBZ-(tot 2015) of Wlz-(vanaf 2015) gefinancierde zorg. Het betreft uitsluitend personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Personen(BRP) staan ingeschreven.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2011.

Frequentie

De tabellen verschijnen jaarlijks.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat jaarcijfers uiterlijk 12 maanden na afloop van het jaar worden gepubliceerd. De cijfers over het meest recente verslagjaar worden als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

De gegevens over toegekend pgb zijn afkomstig van Vektis. Deze gegevens worden elektronisch aan CBS geleverd. De bestanden zijn op basis van het Burgerservicenummer nagenoeg volledig gekoppeld met de BRP.

Berichtgevers

Vektis ontvangt gegevens over de toegekende pgb’s van de zorgkantoren. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pgb-regeling. Het zorgkantoor kent het budget toe en controleert de bestedingen van de budgethouders.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Gegevens van Vektis betreffen een integrale registratie van personen met een toegekend pgb voor AWBZ-(tot 2015) of Wlz-(vanaf 2015) zorg.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van Vektis zijn door CBS beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. De bestanden zijn van jaar op jaar vergeleken. Er zijn enkele correcties uitgevoerd, waaronder correcties voor dubbeltellingen en overlappende perioden. Tevens zijn personen verwijderd die in het verslagjaar of op de peildatum niet ingeschreven staan in de BRP.

Weging

Niet van toepassing omdat er geen sprake is van steekproefgegevens.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is in de eerste plaats afhankelijk van de nauwkeurigheid van de gegevens. Daarnaast speelt ook de kwaliteit van de koppeling met de BRP een rol. De gegevens van Vektis worden met de BRP gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om uitspraken te doen over de demografische kenmerken. Personen die niet terug te vinden zijn in de BRP worden niet meegenomen in de cijfers.

Tussen het meest recente cijfer van de NZa over 2015 en het totaal in deze tabel is een verschil geconstateerd. De oorzaak hiervan wordt nader onderzocht.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf 2011 op vergelijkbare wijze plaats. Door een wetswijziging per 1 januari 2015 heeft een groot deel van de AWBZ-PGB houders geen WLZ-aanspraak en valt daarom buiten de populatie.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse: hoe zijn de ontwikkelingen in de tijd.
  • Kengetallenanalyse: wat is de verhouding tussen de variabelen, bijvoorbeeld is het totaal groter dan de afzonderlijke aantallen, is het totaal gelijk aan de som van mannen en vrouwen.
  • Vergelijking met pgb (totaal) cijfers op basis van gegevens van Zorginstituut Nederland (tot 2015) en de Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015).

Beoordeling van de kwaliteit is echter lastig, omdat de werkelijkheid niet bekend is.