Onderzoeksbeschrijving Uitgaven en volume Zvw-zorg; declaraties

Doel: Het samenstellen van actuele cijfers over uitgaven en volume van langdurige zorg die vanaf 2015 uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd.

Dit betreft verpleging en verzorging voor mensen die nog thuis wonen (wijkverpleging) en behandeling van zintuiglijk gehandicapten. Vanaf 2017 valt eerstelijns verblijf ook onder de Zvw en is vanaf dat verslagjaar opgenomen in de tabel.

De cijfers hebben bij wijkverpleging betrekking op zowel zorg in natura als op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Bij behandeling van zintuiglijk gehandicapten en eerstelijns verblijf betreft het uitsluitend zorg in natura. De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg en inschattingen van nog te ontvangen declaraties door zorginstellingen aan zorgverzekeraars.

Onderscheid wordt gemaakt tussen kwartaalcijfers over ontvangen declaraties in verslagperiode en jaarcijfers over het totaal declaraties. Ontvangen declaraties in verslagperiode betreft uitsluitend geaccepteerde declaraties die ontvangen zijn in de lopende verslagperiode. Totaal declaraties betreft declaraties die ontvangen zijn in de lopende verslagperiode, de na de verslagperiode ontvangen en nog te ontvangen declaraties.

Wat behelst het onderzoek

Nadere toelichting

De gedeclareerde uitgaven-cijfers zijn op transactiebasis. Dit betekent dat de uitgaven worden opgenomen in de cijfers over het jaar waarin de zorg is geleverd, wat niet automatisch ook het jaar is waarin de betaling is gedaan.

Doelpopulatie

Alle zorgaanbieders waarbij zorgverzekeraars Zvw-zorg hebben ingekocht.

Statistische eenheid

Groepen van Zvw-zorgaanbieders per zorgverzekeraar.

Aanvang onderzoek

2015.

Frequentie

  • Ontvangen declaraties in verslagperiode: per kwartaal. Het zijn cumulatieve cijfers waarbij elk kwartaal ook de cijfers over de voorgaande kwartalen binnen het kalenderjaar worden meegeteld. Dit betekent dat het cijfer voor het vierde kwartaal gelijk is aan het totaal van het afgelopen jaar.
  • Totaal van ontvangen en verwachte declaraties; per jaar.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat kwartaalcijfers over gedeclareerde uitgaven en volume uiterlijk 3 maanden na afloop van het kwartaal worden gepubliceerd. De jaarcijfers worden binnen een jaar na afloop van verslagjaar gepubliceerd.

De kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige kwartaalcijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van het eerste kwartaal van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers van alle voorgaande kwartalen definitief.

De jaarcijfers voor het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De jaarcijfers over het verslagjaar voorafgaande aan het meest recente verslagjaar zijn nader voorlopig en de overige jaren zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Deze statistiek maakt gebruik van gegevens die het Zorginstituut elk kwartaal en elk jaar opvraagt bij de zorgverzekeraars. Dit zijn gegevens over de declaraties die de zorgverzekeraars hebben ontvangen van Zvw-zorgaanbieders. In het ‘Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’ wordt de uitvraag over Zvw-zorg door Zorginstituut bij zorgverzekeraars beschreven. De totaal ontvangen en verwachte declaraties van het verslagjaar worden na jaarafsluiting geactualiseerd. Dit geldt niet voor de specificaties van de ontvangen declaraties naar zorgtype, omdat deze uitsluitend voor het lopende verslagjaar worden uitgevraagd.

Berichtgevers

Zvw-zorgaanbieders en zorgverzekeraars; Zorginstituut Nederland.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie van gegevens van alle zorgverzekeraars (en dus alle Zvw-zorgaanbieders).

Controle- en correctiemethoden

Het Zorginstituut ontvangt de kwartaal- en jaargegevens van de zorgverzekeraars via een digitaal rapportageformulier. Dit formulier bevat ingebouwde ‘waarschijnlijkheidscontroles’. Als onwaarschijnlijke gegevens worden ingevoerd, wordt er een waarschuwing gegeven. De zorgverzekeraar kan dan de ingevoerde gegevens corrigeren of een toelichting toevoegen. Het Zorginstituut toetst de door zorgverzekeraars geleverde gegevens op volledigheid en plausibiliteit. Zo nodig neemt het Zorginstituut contact op met de zorgverzekeraar.

Het CBS stelt met de registratiegegevens van het Zorginstituut de te publiceren MLZ-cijfers samen.

Weging

De cijfers worden niet gewogen of opgehoogd omdat het Zorginstituut gegevens levert over de gehele populatie van Zvw-zorgaanbieders.

Nauwkeurigheid

Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van deze registratie. De gegevens die het Zorginstituut opvraagt bij de zorgverzekeraars is informatie over de geleverde Zvw-zorg (productie) en de kosten hiervan. Het Zorginstituut gebruikt deze gegevens onder meer voor het monitoren van de actuele financiële ontwikkelingen in de Zvw. Daarom hebben de zorgverzekeraars een duidelijk belang bij het leveren aan het Zorginstituut van tijdige, volledige en juiste gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf 2015 op vergelijkbare wijze plaats.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden.

Bij de beoordeling wordt gekeken of de declaraties consistent zijn in de tijd en of de cijfers onderling consistent zijn.