Bijdrageplichtig inkomen

Inkomensbegrip dat door het CAK voor de leefeenheid wordt samengesteld uit het verzamelinkomen plus 4% van de grondslag sparen en beleggen (box 3) twee jaar voorafgaand aan het zorgjaar (oftewel T-2). Het CAK krijgt deze gegevens van de belastingdienst.

Er is een aantal kortingen van toepassing op de berekening van de grondslag sparen en beleggen. (1) Zorggebruikers die niet-pensioengerechtigd zijn en vermogen hebben, krijgen een extra korting op de grondslag sparen en beleggen, waardoor de eigen bijdrage lager wordt. Deze korting wordt per zorgjaar bepaald. (2) Indien de zorggebruiker pensioengerechtigd is, maar de partner niet, dan geldt er alleen een korting als de partner ook een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz of Wmo beschermd wonen. Deze korting wordt per zorgjaar bepaald. (3) Een letselschadevergoeding telt, onder bepaalde voorwaarden, niet mee bij het vermogen mits de letselschadevergoeding eenmalig is of meetelt bij het vermogen in box 3. (4) Voor personen die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt kan de compensatie ouderentoeslag van toepassing zijn.

In de periode 2015-2018 werd 8% van de grondslag sparen en beleggen (box 3) meegeteld bij de berekening van het bijdrageplichtig inkomen.