Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 april 2021

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste instantie alleen toegankelijk gemaakt voor cliënten met voortgezet verblijf volgend op 3 jaar verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hiernaast cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg.

De onderstaande maatwerktabellen zijn op verzoek van het ministerie van VWS samengesteld ten behoeve van de CBS-Monitor instroom Wlz met psychiatrische grondslag. Deze monitor heeft als doel om de instroom van cliënten met een Wlz-indicatie geldig vanaf 1 januari 2021 met grondslag ‘psychische stoornis’ in kaart te brengen.

De tabellen beschrijven de zorgherkomst van zorggebruikers met een Wlz-indicatie met psychische grondslag die in 2020 een aanvraag voor een indicatie hebben gedaan. Daarnaast worden in verband met de doorstroom van zorggebruikers vanuit Wmo-Beschermd Wonen (BW) de gerealiseerde kosten (zorg in natura en pgb) Wmo-BW in 2019 beschreven en de derving in eigen bijdrage die deze doorstroom voor centrumgemeenten oplevert.

Dit is een actualisatie van maatwerktabel: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, aanvragen t/m 14 januari 2021

Een volgende versie van dit maatwerk staat hier: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 mei 2021