Kerncijfers

De MLZ kent zes thema’s. Over elk thema vindt u op deze website één of meer kerntabellen: tabellen die een globaal overzicht geven van het betreffende onderwerp.

Deze tabellen bevatten cijfers over de vijf meest recente kwartalen of jaren (voor zover beschikbaar). Meer uitsplitsingen en oudere cijfers zijn te vinden op MLZ StatLine. Let op: tabellen die u verwacht bij het thema’s ‘Bevolking ‘ en ‘Toegankelijkheid’ zijn op MLZ StatLine te vinden in de uit twee thema’s samengestelde map ‘Bevolking en Toegankelijkheid’. Bij elke kerntabel staat een link waarmee u rechtstreeks uitkomt bij de meer uitgebreide variant van de tabel op MLZ StatLine.

Alle thema’s (behalve Bevolking) bevatten naast cijfers over zorg die gefinancierd is uit de AWBZ en de Wmo - tot 2015 - ook gegevens over langdurige zorg die - vanaf 2015 - gefinancierd wordt uit de Wlz en Wmo 2015 en over zorg die voor 2015 AWBZ gefinancierd was en onder de Zvw is komen te vallen.

Bevolking

Kerncijfers over de samenstelling van de totale bevolking. Deze gegevens kunt u gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.

Indicatie

Kerncijfers over het aantal mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg (tot 2015) of Wlz-zorg (vanaf 2015). Deze indicaties zijn afgegeven door het CIZ. Tot 2015 werden jongeren met psychische en/of psychiatrische problemen door de Bureau Jeugdzorg geïndiceerd voor AWBZ-zorg. Het aantal jongeren geïndiceerd door Bureau Jeugdzorg wordt in een aparte tabel beschreven.

Hier is ook het oude thema 'Relatie indicatie en gebruik' tot 2015 opgenomen.

Gebruik

Kerncijfers over het aantal mensen dat gebruik maakt van langdurige zorg, zoals dat geregistreerd wordt door het CAK. Het gaat daarbij om:

  • personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken van Wlz-zorg en daarvoor een eigen bijdrage moeten betalen;
  • personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken van AWBZ-zorg in natura en daarvoor een eigen bijdrage moeten betalen;
  • personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken van Wmo-zorg in natura (huishoudelijke verzorging) en daarvoor een eigen bijdrage moeten betalen;

Kerncijfers over personen van alle leeftijden die gebruik maken van een persoonsgebonden budget voor AWBZ of Wlz-zorg. Deze cijfers zijn afkomstig van het Zorginstituut, de Sociale Verzekeringsbank en Vektis.

Kerncijfers over personen van alle leeftijden die gebruik maken van Zvw-wijkverpleging, Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten of Zvw-eerstelijnsverblijf. Deze cijfers zijn afkomstig van Vektis.

Kerncijfers over personen van alle leeftijden die gebruik maken van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze cijfers zijn afkomstig van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Uitgaven en volume

Kerncijfers over de kosten van en hoeveelheid geleverde AWBZ-zorg (tot 2015) en Wlz-zorg (vanaf 2015) aan mensen van alle leeftijden. Het gaat daarbij om:

  • door de NZa vastgestelde cijfers over uitgaven en volume van zorg in natura gebaseerd op nacalculatie en productieafspraken;
  • door zorgaanbieders aan zorgkantoren gedeclareerde kosten en volume van zorg in natura, zoals die geregistreerd worden door het Zorginstituut;
  • de uitgaven aan persoonsgebonden budgetten, zoals die geregistreerd worden door het Zorginstituut (tot 2015) en door de Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015).

Kerncijfers tot 2015 over functies (beleidsterreinen) die activiteiten omvatten zoals beschreven in de Wmo uit gemeenterekeningen en gemeentebegrotingen.

Eigen bijdrage

Kerncijfers over de opgelegde eigen bijdrage voor langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ en Wmo (tot 2015), en vanaf 2015 uit Wlz en Wmo 2015. Alleen personen van 18 jaar en ouder betalen een eigen bijdrage.

Toegankelijkheid

Kerncijfers over het aantal actief wachtenden langer dan de Treeknormen die geen overbruggingszorg uit de Wlz ontvangen. Deze cliënten worden door het zorgkantoor actief bemiddeld teneinde een passende plaats te vinden voor de levering van zorg in natura.