Uitgaven en volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

In tegenstelling tot de gedeclareerde uitgaven dekken de uitgaven op basis van nacalculatie en productieafspraken de volledige uitgaven aan AWBZ/Wlz-zorg in natura, voor zover dit door de zorgkantoren gehonoreerde productie betreft. Het volume wordt, net als bij de declaraties, gegeven van de onderdelen die in tijdseenheden meetbaar zijn.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wmo 2015, Zvw en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de extramurale zorg, Zzp’s GGZ C beschermd wonen en Vpt Geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor is in de onderstaande tabellen een trendbreuk zichtbaar in 2015. De uitgaven die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven die onder de Wlz vallen.

De voorlopige cijfers over afspraken worden uiterlijk 4 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. De voorlopige cijfers over de nacalculatie worden uiterlijk 16 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.

Uitgaven zorg in natura; nacalculatie en afspraken, euro x 1000 in jaar
Jaar 2013 2014 2015 2016** 2017*
Totaal 24 091 874 24 569 773 17 538 529 17 565 518 18 042 414
Intramurale zorg          
Totaal intramurale zorg 18 318 823 18 417 251 16 390 285 16 125 782 15 784 750
waaronder:          
Zzp's Verpleging en verzorging 8 106 143 8 123 428 7 616 520 7 551 837 7 676 440
Zzp's Gehandicaptenzorg 5 069 902 5 173 774 4 883 579 4 945 368 5 023 110
Zzp's Geestelijke gezondheidszorg 1 517 227 1 511 056 514 668 425 972 390 300
Extramurale zorg          
Totaal extramurale zorg 4 930 197 5 162 123 916 999 856 294 833 366
waaronder:          
Persoonlijke verzorging 2 143 922 2 319 499 268 428 239 518 232 449
Verpleging 447 335 493 609 54 278 50 131 50 524
Begeleiding, individueel 1 005 504 1 005 732 163 605 144 122 128 441
Behandeling, individueel 275 794 283 455 23 043 22 056 24 838
Dagactiviteit Verpleging en verzorging 370 616 363 603 90 996 85 254 79 259
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg 488 078 494 874 286 354 285 735 268 597
Overige zorg          
Totaal overige zorg 842 854 990 400 422 772 584 438 801 920
waaronder:          
Vpt Verpleging en verzorging 140 607 184 643 231 719 275 653 344 000
Vpt Gehandicaptenzorg 57 795 92 295 116 635 138 852 161 252
Vpt Geestelijke gezondheidszorg 27 295 37 967      

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Uitgaven zorg in natura; nacalculatie en afspraken, euro x 1000 in jaar"

2016**

Nader voorlopige cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

Intramurale zorg

Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen. Er is sprake van intramurale zorg als de cliënt minimaal 4 etmalen per week in de instelling verblijft. Ook de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen onder intramurale zorg; de overige functies van kort verblijf zijn opgenomen bij extramurale zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term ‘intramurale zorg’ bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ-zorg. Binnen de MLZ wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume. Hoewel het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bij haar gegevensuitvraag de term ‘zorg met verblijf’ hanteert, wordt binnen de MLZ voor de vergelijkbaarheid met de nacalculatie ook bij de indeling van de gedeclareerde uitgaven en volume de term ‘intramurale zorg’ gebruikt.

Totaal intramurale zorg

Inclusief toeslagen, de aparte vergoeding voor kapitaallasten, vervoer en overige intramurale basisprestaties.

Zzp's Verpleging en verzorging

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg met verblijf / intramurale AWBZ-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp’s als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg worden onderscheiden. Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Zzp's Gehandicaptenzorg

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg met verblijf / intramurale AWBZ-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp’s als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg worden onderscheiden. Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Zzp's Geestelijke gezondheidszorg

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg met verblijf / intramurale AWBZ-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp’s als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg worden onderscheiden. Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Extramurale zorg

Zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Ook de ‘overige functies’ van kort verblijf zijn opgenomen onder extramurale zorg; de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen bij intramurale zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term ‘extramurale zorg’ bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ-zorg. Binnen de MLZ wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume. Hoewel het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bij haar gegevensuitvraag zelf de term ‘zorg zonder verblijf’ hanteert, wordt binnen de MLZ voor de vergelijkbaarheid met de nacalculatie ook bij de indeling van de gedeclareerde uitgaven en volume de term ‘extramurale zorg’ gebruikt.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Begeleiding, individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit betreft uitsluitend individuele begeleiding. Begeleiding in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.

Behandeling, individueel

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Dit betreft uitsluitend individuele behandeling. Behandeling in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.

Dagactiviteit Verpleging en verzorging

Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die veelal in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) hun dagactiviteit krijgen. Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.

Dagactiviteit Gehandicaptenzorg

Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die veelal in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) hun dagactiviteit krijgen. Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.

Totaal overige zorg

Inclusief toeslagen, de aparte vergoeding voor kapitaallasten, vervoer en overige intramurale basisprestaties.

Vpt Verpleging en verzorging

Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie ‘zorg met verblijf´ thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Vpt Gehandicaptenzorg

Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie ‘zorg met verblijf´ thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Vpt Geestelijke gezondheidszorg

Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie ‘zorg met verblijf´ thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.

 

Volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken, tijdseenheden x 1000 in jaar
Jaar 2013 2014 2015 2016** 2017*
Intramurale zorg          
Zzp's Verpleging en verzorging (dagen) 53 452 50 903 47 146 45 967 45 007
Zzp's Gehandicaptenzorg (dagen) 28 904 28 539 27 070 27 070 26 945
Zzp's Geestelijke gezondheidszorg (dagen) 10 005 9 630 2 474 2 112 1 907
Extramurale zorg          
Persoonlijke verzorging (uren) 43 262 46 764 5 569 4 782 4 599
Verpleging (uren) 6 244 6 758 750 683 718
Begeleiding, individueel (uren) 17 255 17 382 3 091 2 629 2 359
Behandeling, individueel (uren) 2 397 2 366 245 221 247
Dagactiviteit Verpleging en verzorging (dagdelen) 7 901 7 886 1 818 1 642 1 518
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (dagdelen) 7 812 7 983 3 983 4 144 4 113
Overige zorg          
Vpt Verpleging en verzorging (dagen) 1 191 1 504 1 798 2 054 2 441
Vpt Gehandicaptenzorg (dagen) 454 716 931 1 088 1 236
Vpt Geestelijke gezondheidszorg (dagen) 234 317      

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken, tijdseenheden x 1000 in jaar"

2016**

Nader voorlopige cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

Intramurale zorg

Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen. Er is sprake van intramurale zorg als de cliënt minimaal 4 etmalen per week in de instelling verblijft. Ook de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen onder intramurale zorg; de overige functies van kort verblijf zijn opgenomen bij extramurale zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term ‘intramurale zorg’ bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ-zorg. Binnen de MLZ wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume. Hoewel het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bij haar gegevensuitvraag de term ‘zorg met verblijf’ hanteert, wordt binnen de MLZ voor de vergelijkbaarheid met de nacalculatie ook bij de indeling van de gedeclareerde uitgaven en volume de term ‘intramurale zorg’ gebruikt.

Zzp's Verpleging en verzorging (dagen)

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg met verblijf / intramurale AWBZ-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp’s als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg worden onderscheiden. Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.

Zzp's Gehandicaptenzorg (dagen)

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg met verblijf / intramurale AWBZ-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp’s als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg worden onderscheiden. Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.

Zzp's Geestelijke gezondheidszorg (dagen)

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg met verblijf / intramurale AWBZ-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp’s als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg worden onderscheiden. Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.

Extramurale zorg

Zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Ook de ‘overige functies’ van kort verblijf zijn opgenomen onder extramurale zorg; de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen bij intramurale zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term ‘extramurale zorg’ bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ-zorg. Binnen de MLZ wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume. Hoewel het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bij haar gegevensuitvraag zelf de term ‘zorg zonder verblijf’ hanteert, wordt binnen de MLZ voor de vergelijkbaarheid met de nacalculatie ook bij de indeling van de gedeclareerde uitgaven en volume de term ‘extramurale zorg’ gebruikt.

Persoonlijke verzorging (uren)

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging (uren)

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Begeleiding, individueel (uren)

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit betreft uitsluitend individuele begeleiding. Begeleiding in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.

Behandeling, individueel (uren)

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Dit betreft uitsluitend individuele behandeling. Behandeling in groepsverband staat in deze tabel vermeld onder dagactiviteit.

Dagactiviteit Verpleging en verzorging (dagdelen)

Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die veelal in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) hun dagactiviteit krijgen. Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.

Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (dagdelen)

Zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die veelal in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) hun dagactiviteit krijgen. Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.

Vpt Verpleging en verzorging (dagen)

Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie ‘zorg met verblijf´ thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Vpt Gehandicaptenzorg (dagen)

Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie ‘zorg met verblijf´ thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Vpt Geestelijke gezondheidszorg (dagen)

Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie ‘zorg met verblijf´ thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de uitgaven- en volumecijfers over zorgzwaartepakketten verder uitsplitsen naar zorgsector en type zorgzwaartepakket.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de uitgavencijfers over intramurale, extramurale en overige zorg verder uitsplitsen. Ook kunt u daarin de volumecijfers verder uitsplitsen.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: AWBZ/Wlz-zorg in natura; nacalculatie en afspraken.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit.