Uitgaven en volume zorg in natura; nacalculatie

Dit zijn jaarcijfers over geleverde zorg door zorgaanbieders, afkomstig van en na controle vastgesteld door de NZa. Deze cijfers dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura.

Het recentste jaar is gebaseerd op informatie die zorgkantoren aan de NZa leveren over de met de zorgaanbieders gemaakte productieafspraken.

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

In tegenstelling tot de gedeclareerde uitgaven dekken de uitgaven op basis van nacalculatie en productieafspraken de volledige uitgaven aan AWBZ/Wlz-zorg in natura, voor zover dit door de zorgkantoren gehonoreerde productie betreft. Het volume wordt, net als bij de declaraties, gegeven van de onderdelen die in tijdseenheden meetbaar zijn.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wmo 2015, Zvw en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de extramurale zorg, Zzp’s GGZ C beschermd wonen en Vpt Geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor is in de onderstaande tabellen een trendbreuk zichtbaar in 2015. De uitgaven die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven die onder de Wlz vallen.

Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties. Daarom zijn deze tabellen op basis van NZa-nacalculaties stopgezet op StatLine MLZ.

De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura vanaf verslagjaar 2018 worden gepubliceerd in andere tabellen op StatLine MLZ op basis van declaraties afkomstig van het Zorginstituut en Vektis.

Uitgaven zorg in natura; nacalculatie en afspraken, euro x 1000 in jaar

Uitgaven zorg in natura; nacalculatie en afspraken, euro x 1000 in jaar
Jaar en soort cijfers2014 nacalculatie2015 nacalculatie2016 nacalculatie2017 nacalculatie
Totaal24.569.77317.538.52917.565.51918.052.996
Intramurale zorg
Totaal intramurale zorg18.417.25116.198.75816.124.78616.407.163
waaronder:
- Zzp's Verpleging en verzorging8.123.4287.616.5207.551.8377.676.470
- Zzp's Gehandicaptenzorg5.173.7744.883.5794.945.3685.023.110
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg1.511.056514.668425.972390.300
Extramurale zorg
Totaal extramurale zorg5.162.123916.999856.294833.250
waaronder:
- Persoonlijke verzorging2.319.499268.428239.518232.411
- Verpleging493.60954.27850.13150.551
- Begeleiding, individueel1.005.732163.605144.122128.347
- Behandeling, individueel283.45523.04322.05624.838
- Dagactiviteit Verpleging en verzorging363.60390.99685.25479.260
- Dagactiviteit Gehandicaptenzorg494.874286.354285.735268.597
Overige zorg
Totaal overige zorg990.400422.772584.439812.583
waaronder:
- Vpt Verpleging en verzorging184.643231.719275.653344.000
- Vpt Gehandicaptenzorg92.295116.635138.852159.335
- Vpt Geestelijke gezondheidszorg37.967

* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Nederlandse Zorgautoriteit) Brontabel als csv (1 kB)

Volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken, tijdseenheden x 1000 in jaar

Volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken, tijdseenheden x 1000 in jaar
Jaar en soort cijfers2014 nacalculatie2015 nacalculatie2016 nacalculatie2017 nacalculatie
Intramurale zorg
- Zzp's Verpleging en verzorging (dagen)50.90347.14645.96745.007
- Zzp's Gehandicaptenzorg (dagen)28.53927.07027.07026.945
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg (dagen)9.6302.4742.1121.907
Extramurale zorg
- Persoonlijke verzorging (uren)46.7645.5694.7824.598
- Verpleging (uren)6.758750683719
- Begeleiding, individueel (uren)17.3823.0912.6292.357
- Behandeling, individueel (uren)2.366245221247
- Dagactiviteit Verpleging en verzorging (dagdelen)7.8861.8181.6421.518
- Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (dagdelen)7.9833.9834.1444.113
Overige zorg
- Vpt Verpleging en verzorging (dagen)1.5041.7982.0542.441
- Vpt Gehandicaptenzorg (dagen)7169311.0881.217
- Vpt Geestelijke gezondheidszorg (dagen)317

* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Nederlandse Zorgautoriteit) Brontabel als csv (884 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers over zorgzwaartepakketten verder uitsplitsen naar zorgsector en type zorgzwaartepakket.

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgavencijfers over intramurale, extramurale en overige zorg verder uitsplitsen. Ook kunt u daarin de volumecijfers verder uitsplitsen.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: AWBZ/Wlz-zorg in natura; nacalculatie en afspraken.