Uitgaven en volume

Het thema Uitgaven en volume geeft een beeld van de kosten van en hoeveelheid geleverde langdurige zorg in Nederland, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). Ook de uitgaven en volumes van de wijkverpleging en behandeling van zintuiglijk gehandicapten die van 2015 vanuit de Zvw bekostigd worden (daarvoor AWBZ) zijn onder dit thema opgenomen. Daarnaast zijn de uitgaven aan Wmo en Jeugdwet opgenomen, zoals door gemeenten verantwoord in de gemeenterekeningen en gemeentebegrotingen.

Dit thema bevat zes pagina’s met kerncijfers:

Uitgaven en volume zorg in natura; nacalculatie en afspraken

Dit zijn jaarcijfers over geleverde zorg door zorgaanbieders, afkomstig van en na controle vastgesteld door de NZa. Deze cijfers dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura. Het recentste jaar is gebaseerd op informatie die zorgkantoren aan de NZa leveren over de met de zorgaanbieders gemaakte productieafspraken.

Uitgaven en volume zorg in natura; declaraties

Dit zijn cumulatieve kwartaalcijfers over geleverde zorg door zorgaanbieders, zoals die is gedeclareerd bij de zorgkantoren. De gegevens zijn afkomstig van het Zorginstituut. Deze cijfers komen sneller beschikbaar in de MLZ dan de nacalculatiecijfers. Zij dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura niet volledig omdat niet alle onderdelen van de kosten gedurende het jaar gedeclareerd worden (in 2015 circa 84 procent). Verder zijn de cijfers niet vastgesteld door de NZa.

De onderdelen van de gedeclareerde zorg zijn inhoudelijk hetzelfde als de overeenkomstige onderdelen van de nagecalculeerde zorg, omdat bij beide wordt uitgegaan van de zorgprestaties zoals deze zijn omschreven in de beleidsregels van de NZa. Een uitzondering vormen de uitgaven aan zzp’s. Vanaf 2012 is de opslag voor kapitaallasten in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) verwerkt in de gedeclareerde uitgaven aan zzp’s. Bij de nacalculaties is deze opslag niet meegeteld  in de uitgaven aan zzp’s, maar als afzonderlijke vergoeding nhc zichtbaar gemaakt.

Uitgaven persoonsgebonden budget

Dit zijn jaarcijfers over de uitgaven aan persoonsgebonden budgetten. De gegevens zijn afkomstig van het Zorginstituut en van de Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015).

Wlz-subsidies; uitgaven en volume

Dit zijn cumulatieve kwartaalcijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit subsidies ten laste van de Wlz (vanaf 2015)

Zvw wijkverpleging en behandeling zg; uitgaven en volume

Dit zijn cumulatieve kwartaalcijfers vanaf 2015 over de kosten van en de hoeveelheid door de zorgaanbieders geleverde zorg, voor zover deze zorg de Zvw gefinancierde wijkverpleging en behandeling van zintuiglijk gehandicapten betreft.

Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten

Dit zijn jaarcijfers uit de gemeenterekeningen en gemeentebegrotingen van functies (beleidsterreinen) die Wmo 2015 en Jeugdwet-activiteiten omvatten.