Bureau Jeugdzorg

Tot 2015 was Bureau Jeugdzorg de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordeelden elk verzoek om hulp. Ze stelden vast welke zorg nodig was.

Ze begeleidden kinderen, jongeren en ouders of verwezen hen door naar andere hulpverleners.

Elke provincie (en sommige regio's) had een Bureau Jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg is op 1 januari 2005 in werking getreden en was van kracht tot de Jeugdwet ervoor in de plaats kwam op 1 januari 2015.

De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

  • Indicatiestelling voor het verkrijgen van zorg, zowel jeugdzorg als zorg voor jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen.
  • Uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
  • Uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij).
  • Jeugdreclassering.

Gegevens die beschikbaar komen bij de uitvoering van de eerste taak worden gebruikt voor de MLZ.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

CBS ontving bronbestanden voor de tabel ‘Indicaties van Bureaus Jeugdzorg’. Deze bestanden bevatten gegevens over door BJZ afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg met een psychiatrische grondslag (tot 2015).

De gegevens die voor de MLZ gebruikt worden zijn: het feit of de indicatie betrekking heeft op ZZV-zorg of ZMV-zorg, en de functie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de begin- en einddatum van de indicatie en van de functie.

Meer informatie over de gegevens van Bureau Jeugdzorg in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijving: Indicatie AWBZ-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ-zorg.