Centrum indicatiestelling zorg

Het CIZ is sinds 2005 de landelijke organisatie die toetst of personen aanspraak kunnen maken op langdurige-zorg vallend onder de AWBZ (tot 2015) of Wlz (vanaf 2015).

Het indiceren gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ stelt in een indicatiebesluit vast voor welke zorg iemand in aanmerking komt, voor hoeveel zorg en hoelang deze zorg geleverd moet worden.

Vanaf 2015 voert het CIZ ook de indicatiestelling uit voor de subsidieregelingen die onder de Wlz vallen: ADL-assistentie, eerstelijns verblijf, behandeling zonder verblijf. Daarnaast is er in 2015/2016 sprake van een overgangsrecht voor personen die vóór 2015 geen indicatiebesluit met een zorgzwaartepakket (zzp) hadden, maar vermoedelijk wel in aanmerking komen voor Wlz-zorg. Met het overgangsrecht kunnen deze zogenaamde Wlz-indiceerbaren aanspraak maken op Wlz-zorg. Herindicaties van het CIZ moeten uitsluitsel geven over aanspraak op Wlz-zorg van deze groep na 2016/2017.

Een AWBZ-indicatie voor jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen werd tot 2015 afgegeven door Bureau Jeugdzorg.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

Het CIZ levert aan de MLZ bronbestanden voor het thema Indicatie en het thema Relatie indicatie en gebruik. Deze bestanden bevatten gegevens die vastgelegd worden bij de indicatiestelling voor AWBZ-zorg (tot 2015) en Wlz-zorg (vanaf 2015).

De gegevens die voor de MLZ gebruikt worden zijn: de grondslag, de functie, het zorgzwaartepakket, dagbesteding en de klasse. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de begin- en einddatum van de indicatie en van de functie.

Meer informatie over de gegevens van het CIZ in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijving: Indicatie AWBZ-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ-zorg.

Publicatie van cijfers door het CIZ

Het CIZ publiceert zelf over haar indicatiebesluiten in (trend)rapportages en beleidsanalyses. Deze documenten vind u op de website van het CIZ.