Onderzoeksbeschrijving thema Toegankelijkheid

Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben, deze zorg ook daadwerkelijk binnen de zogenoemde Treeknorm voor aanvaardbare wachttijd ontvangen.

Deze pagina bevat de onderzoeksbeschrijving over het aantal wachtenden op Wlz-zorg in natura zowel met als zonder overbruggingszorg.

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het publiceren van cijfers over het aantal personen dat op peildatum wacht op langdurige zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 2015. Wlz-zorg bestaat uit verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg; dit betreft zowel intramurale als extramurale zorg. De wachtlijstinformatie bevat cijfers over het aantal wachtenden (korter en langer dan de Treeknorm) op Wlz-zorg met en zonder overbruggingszorg.

De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Cijfers zijn beschikbaar voor de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (uitgesplitst naar zorgzwaartepakket (zzp)) en worden tot en met het 1e kwartaal van 2018 uitgesplitst naar extramurale zorg en intramurale zorg. De cijfers worden per kwartaal gemeten op de eerste dag van januari, april, juli en oktober.

De cijfers worden onderscheiden naar wachtstatus. Cliënten met een Wlz-indicatie worden tot 2021 geregistreerd met de categorieën actief wachtenden en niet-actief wachtenden. Met ingang van 2021 zijn de nieuwe wachtstatussen actief plaatsen en urgent plaatsen ingevoerd, daarnaast wordt de wachtstatus niet-actief wachtend vervangen door de status wacht op voorkeur. Er is in 2021 sprake van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden.

Doelpopulatie

Alle personen die volgens de zorgkantoren wachten op Wlz-zorg in natura. Een zorgkantoor is een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Wlz-zorg.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2015.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat kwartaalcijfers uiterlijk 3 maanden na afloop van het kwartaal worden gepubliceerd.

De cijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief, dat wil zeggen dat ze binnen de MLZ niet meer worden aangepast. Bij het verschijnen van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers over het voorgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

Deze statistiek maakt gebruik van de registratie van wachtlijstgegevens door het Zorginstituut Nederland welke is gebaseerd op gegevens aangeleverd door zorgkantoren.

Berichtgevers

Zorgkantoren; Zorginstituut Nederland.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie van alle zorgkantoren (en dus alle personen die wachten op Wlz-zorg in natura).

Controle- en correctiemethoden

Het Zorginstituut controleert de door de zorgkantoren aangeleverde wachtlijstinformatie op plausibiliteit. Indien nodig wordt contact opgenomen met het zorgkantoor. Het Zorginstituut telt de cijfers van de verschillende zorgkantoren op tot landelijke totalen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt de landelijke cijfers van het Zorginstituut rechtstreeks over in de MLZ.

Weging

De cijfers worden niet gewogen of opgehoogd omdat het Zorginstituut gegevens levert over de gehele populatie van zorgkantoren (en dus alle personen die wachten op Wlz-zorg in natura).

Nauwkeurigheid

Er wordt gebruik gemaakt van een integrale registratie. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van deze registratie. Het Zorginstituut vraagt de gegevens bij zorgkantoren op en gebruikt deze gegevens voor het monitoren van de wachtlijsten in de Wlz. Daarom hebben de zorgkantoren een duidelijk belang bij het leveren aan het Zorginstituut van tijdige, volledige en juiste gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf 2015 op vergelijkbare wijze plaats.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na correctie, voldoende plausibel zijn bevonden.