Vergelijking publicaties binnen het thema Gebruik

MLZ-cijfers versus CAK-cijfers

Het CAK publiceert in haar jaarverslagen en op haar website over het gebruik van AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg. De MLZ-cijfers verschillen van de CAK-cijfers om de volgende redenen:

 • Koppeling is niet volledig. De gegevens van het CAK worden op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Deze koppeling is in een zeer beperkt aantal niet helemaal volledig.
 • Verschil in populatie. De MLZ-jaarcijfers hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven. Personen tot 18 jaar hoeven nog geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg die zij ontvangen. Het CAK neemt in haar rapportages alleen de zorg mee die geleverd is aan personen die bij aanvang van de zorg 18 jaar of ouder zijn. Bij de MLZ worden gegevens van personen weggelaten die op 31 december nog geen 18 jaar zijn. Hierdoor bevat de MLZ voor een klein deel zorg die geleverd is aan 17-jarigen, voor zover dat aangeleverd is door het CAK.
 • Verschil in peilmoment. Het CAK publiceert uitsluitend cijfers over een jaar.
 • Verschil in moment van publiceren. Het CAK krijgt doorlopend zorg en mutaties op de zorg aangeleverd door de zorgkantoren. De cijfers in de MLZ zijn gebaseerd op een afslag van dit databestand op een bepaalde datum en worden dus niet doorlopend gemuteerd.

MLZ-cijfers obv CAK-data versus GMSD-cijfers

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) publiceert cijfers over verstrekte Wmo maatwerkvoorzieningen die door gemeenten aan het CBS geleverd zijn. Het CAK registreert bijdrageplichtige Wmo maatwerkvoorzieningen in int de eigen bijdrage die hiervoor betaald moet worden. De cijfers komen deels overeen, maar verschillen ook op een aantal punten:

 • Verschil in registraties. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor zij een eigen bijdrage innen. De GMSD levert registraties over de verstrekte Wmo-maatwerkvoorzieningen ongeacht of hier via het CAK een eigen bijdrage voor betaald moet worden. Er wordt niet voor iedere maatwerkvoorziening een eigen bijdrage via het CAK geïnd. Meer informatie hierover is te vinden op cbs.nl.
 • Volledigheid. Alle gemeenten leveren registraties waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd aan het CAK. Niet alle gemeenten in Nederland leveren registraties over verstrekte Wmo-maatwerkvoorzieningen aan het CBS. De regiototalen in de tabellen met GMSD-cijfers zijn aangevuld met bijschattingen voor het aantal missende gemeenten.

MLZ-cijfers over persoonsgebonden budget ten laste van AWBZ/Wlz/Wmo

De MLZ publiceert cijfers over gebruik en uitgaven persoonsgebonden budgetten (pgb’s) ten laste van AWBZ/Wlz op basis van verschillende bronnen, namelijk de Sociale Verzekeringsbank (SVB, vanaf 2015), Vektis, Zorginstituut Nederland (tot 2015), de Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015) en het CAK (vanaf 2015).

Verschillen tussen publicaties binnen de MLZ over SVB- en Vektis-gegevens:

 • De SVB-gegevens betreffen de bestedingen vanuit toegekende pgb’s. Daarentegen betreffen de Vektis gegevens de toegekende pgb’s, ongeacht of deze daadwerkelijk zijn ingezet voor het inkopen van zorg.

Verschillen tussen publicaties binnen de MLZ over enerzijds SVB- en Vektis-gegevens en anderzijds gegevens van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit:

 • Detailniveau van de gegevens. De SVB-gegevens en de Vektis-gegevens zijn op persoonsniveau, terwijl het bij de gegevens van het Zorginstituut Nederland of de Nederlandse Zorgautoriteit om macrogegevens gaat.
 • Koppeling is niet volledig. De persoonsgegevens van de SVB en Vektis worden bij de MLZ op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Een zeer klein deel van de gegevens wordt niet succesvol gekoppeld.
 • Verschil in populatie. De MLZ-cijfers over de SVB-gegevens en de Vektis-gegevens hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven en in leven waren. Voor de bepaling van de MLZ-cijfers over de SVB-gegevens zijn alleen gegevens meegenomen die betrekking hadden op in het verslagjaar gedeclareerde zorg.
 • Verschil in peilmoment. De Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland publiceren cijfers op een peildatum en hanteren hierbij de peildatum 31 december. Bij de MLZ worden cijfers over pgb’s gepubliceerd in jaar en op MLZ-peildatum (de tweede vrijdag van november van het verslagjaar).

De laatste punten kunnen ook eventuele verschillen verklaren tussen de MLZ-publicaties en publicaties van de dataleveranciers zelf.

Verschillen tussen publicaties binnen de MLZ over enerzijds CAK gegevens en anderzijds SVB- en Vektis-gegevens:

 • De CAK-gegevens betreffen alleen gegevens over personen van 18 jaar of ouder die een eigenbijdrage moeten betalen voor het gebruik van het persoonsgebonden budget ten laste van de Wlz/Wmo.

MLZ-cijfers versus Vektis-cijfers over Wlz-zorg in natura en Zvw-wijkverpleging, zorg zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf

Vektis publiceert op vektis.nl, zorgprisma.nl, zorgprismapubliek.nl en waarstaatjegemeente.nl over het gebruik van Wlz-zorg in natura en Zvw-zorg. De MLZ-cijfers verschillen van de Vektis-cijfers om de volgende redenen:

 • Koppeling is niet volledig. De gegevens van Vektis worden op cliëntniveau, op basis van het BSN, gekoppeld met de BRP. Een zeer klein deel van de gegevens wordt niet succesvol gekoppeld.
 • Verschil in populatie. De MLZ-cijfers hebben uitsluitend betrekking op personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de BRP staan ingeschreven. De MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura beschrijven uitsluitend personen met een Wlz-indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 • Verschil in peilmoment. Vektis publiceert de gegevens niet over de tweede vrijdag van november, dus niet over de MLZ peildatum.
 • Verschil in moment van publiceren. Vektis krijgt op regelmatige basis declaraties van zorg aangeleverd door de zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz). De cijfers op zorgprisma.nl, waarstaatjegemeente.nl, zorgprismapubliek.nl en de open data worden hiermee periodiek geüpdatet. De cijfers in de MLZ zijn gebaseerd op een afslag van de gegevens van Vektis op een bepaalde datum. De datum van de afslag van de gegevens voor de publicaties van Vektis kan verschillen van de datum van afslag van de gegevens gebruikt voor de MLZ.

MLZ-cijfers over de relatie Wlz-indicatie/-gebruik versus MLZ-cijfers over Wlz-gebruik, beiden op basis van data van Vektis en SVB

Er zijn verschillen in aantallen op peildatum te zien tussen de MLZ-cijfers over aan de ene kant de relatie tussen indicatie en gebruik en aan de andere kant gebruik van Wlz zorg in natura of besteding van Wlz-pgb’s.

Deze zijn als volgt te verklaren:

 • De MLZ-cijfers over de relatie tussen indicatie en gebruik gaan uit van de indicaties op peildatum: personen zijn dus alleen meegenomen als ze op peildatum een geldige indicatie hebben. De sector en het zorgzwaartepakket (zzp) in deze tabel zijn afkomstig uit de CIZ data.
 • Bij de MLZ-cijfers over gebruik van Wlz-zorg in natura worden personen zonder indicatie van het CIZ op de aanvang van declaratie uitgesloten. De sector en het zzp in de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura gebaseerd op de declaratiegegevens van Vektis zijn afkomstig van de zzp’s geregistreerd bij de declaraties. Zorggebruik geleverd als modulair pakket thuis (mpt) wordt uitgesplitst naar zorgvorm en komt dus in de uitsplitsing naar sector en zzp niet terug.
 • De MLZ-cijfers over bestede persoonsgebonden budgetten betreffen personen met een pgb-budget (waar bestedingen uit zijn gedaan) dat geldig is op peildatum. De zzp is in deze tabel afkomstig uit de CIZ data. Bij personen zonder geldige indicatie op peildatum, is hier uitgegaan van de eerste zzp in het verslagjaar.
 • Voor de MLZ-cijfers waarin een overzicht gegeven wordt van het gebruik van Wlz-zorg als zorg in natura en vanuit persoonsgebonden budgetten, worden sector en zzp gegeven volgens indicatie van het CIZ, en wordt de gehele populatie ongeacht leveringsvorm naar sector en zzp uitgesplitst. Voor zorg in natura worden in deze cijfers enkel de personen met een geldige indicatie op de aanvang van de declaratie meegenomen; bij personen met een geldig pgb en zonder geldige indicatie op peildatum, is hier uitgegaan van de eerste zzp in het verslagjaar.