Gebruik

Het thema Gebruik geeft een beeld van het aantal personen in Nederland dat gebruik maakt van langdurige zorg. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruik van zorg in natura, waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden en gebruik van zorg via het persoonsgebonden budget.

Gebruik van zorg in natura komt voor rekening van de AWBZ en de Wmo (tot 2015). In de MLZ is alleen huishoudelijke verzorging opgenomen uit de Wmo. Personen met een pgb kopen zelf zorg in ten laste van de AWBZ (tot 2015). Vanaf 2015 komt deze zorg voor rekening van de Wlz, de Wmo-2015 en de Zvw.

Het thema Gebruik bevat vier pagina’s met kerncijfers, en drie pagina's met kerncijfers over gebruik van AWBZ-zorg:

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Dit zijn jaarcijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Wlz-zorg waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. De gegevens zijn afkomstig van het CAK.

Gebruik Wlz-zorg in natura

Dit zijn jaarcijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Wlz-zorg in natura. De gegevens zijn afkomstig van Vektis.

Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen

Dit zijn jaarcijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Wmo-maatwerkvoorzieningen waarvoor via het CAK een eigen bijdrage betaald moet worden. De gegevens zijn afkomstig van het CAK.

Gebruik persoonsgebonden budget

Dit zijn jaar- en kwartaalcijfers over het gebruik van het persoonsgebonden budget. De jaargegevens zijn afkomstig van Vektis en de Sociale Verzekeringsbank en de kwartaalgegevens van het Zorginstituut (tot 2015) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa; vanaf 2015).

Gebruik Wmo maatwerkvoorzieningen

Dit zijn jaar- en halfjaarcijfers over het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. De cijfers zijn afkomstig van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gebruik van Zvw-zorg

Dit zijn jaarcijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Zvw-wijkverpleging, Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten en Zvw-eerstelijnsverblijf. Voor de wijkverpleging wordt er een uitsplitsing gemaakt naar zorg- en leveringsvorm. Zorg voor zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf wordt niet verder uitgesplitst. De gegevens zijn afkomstig van Vektis.

Oudere gegevens over AWBZ-zorggebruik

Naast bovenstaande gegevens over zorggebruik vanuit de Wlz, Wmo en Zvw zijn binnen dit thema ook oudere cijfers over het zorggebruik onder de AWBZ te vinden: