Vergelijking publicaties binnen het thema Uitgaven en volume

MLZ-cijfers versus cijfers van het Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland publiceert op www.zorgcijfersdatabank.nl cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura op basis van declaraties op persoonsniveau die aangeleverd worden door Vektis.

Deze cijfers komen grotendeels overeen met de cijfers die gepubliceerd worden in de MLZ op basis van ZINL-declaratiecijfers over uitgaven en volume Wlz-zin.

Er is alleen een verschil in de wijze waarop eventuele correcties van kwartaalgegevens worden verwerkt. Voor de Wlz geldt dat het even duurt voordat de cijfers definitief zijn. In maart van jaar t worden door ZINL definitieve cijfers vastgesteld over verslagjaar t-2, omdat dan verondersteld wordt dat de declaraties zijn vol gelopen (bijv. in maart 2021 over 2019). Bij de cijfers op www.zorgcijfersdatabank.nl worden alle gecumuleerde kwartaalcijfers bij elke kwartaalupdate aangepast totdat de cijfers definitief zijn. Bij de MLZ-cijfers geldt een andere publicatiestrategie, waarbij cijfers tussentijds minder vaak worden aangepast. Na de eerste publicatie van voorlopige gecumuleerde kwartaalcijfers worden de MLZ-cijfers pas aangepast als de definitieve cijfers bekend zijn (oftewel elk jaar in maart t over jaar t-2). In maart van jaar t worden alle gecumuleerde kwartaalcijfers van jaar t-2 definitief gemaakt in de MLZ.

MLZ-cijfers versus Budgettair Kader Zorg (BKZ)/Uitgavenplafond Zorg (UPZ)

Het BKZ/UPZ is het uitgavenplafond waarin de maximale zorguitgaven zijn vastgelegd, die jaarlijks gedurende de kabinetsperiode mogen worden gedaan. De UPZ/BKZ-uitgaven bestaan in de eerste plaats uit de zorguitgaven op grond van de Zvw en de Wlz, voorheen de AWBZ.

Daarnaast wordt een deel van de begrotingsuitgaven toegerekend aan het UPZ/BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland.

Verder vallen onder deze categorie middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor Wmo- en Jeugdwetuitgaven.

Binnen het BKZ omvatten de zorguitgaven voor de AWBZ/Wlz vooral de volgende posten:

 • Uitgaven voor zorg in natura;
 • Uitgaven aan persoonsgebonden budgetten;
 • Subsidies aan MEE-instellingen voor cliëntondersteuning aan gehandicapten (tot 2015);
 • Beheerskosten AWBZ/Wlz-zorgkantoren;
 • Preventieve zorg: rijksvaccinatie van alle kinderen van 0-12 jaar (tot 2015);
 • Overig buiten contracteerruimte, waaronder Wlz-subsidies ADL en extramurale behandeling, beschikbaarheidsbijdragen Wlz-zorgopleidingen hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, zorginfrastructuur, transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021);
 • Eigen bijdrage.

De zorguitgaven (BKZ/UPZ) worden verantwoord in de Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderdeel Financieel Beeld Zorg die te vinden zijn op Rijksfinancien.nl.

In de MLZ zijn cijfers opgenomen over uitgaven voor zorg in natura, uitgaven voor persoonsgebonden budgetten en eigen bijdrage. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers in het BKZ/UPZ door het gebruik van andere definities. De cijfers in het BKZ/UPZ geven het juiste beeld van de omvang van de financiële consequenties voor de Rijksbegroting.

Verschillen tussen MLZ-cijfers direct gebaseerd op Vektis-declaraties en MLZ-cijfers gebaseerd op ZINL

De MLZ-cijfers direct gebaseerd op Vektis-declaraties over gebruik Wlz-zorg in natura (zin) zijn gebaseerd op alle door de zorgkantoren goedgekeurde declaraties op persoonsniveau die aangeleverd worden door Vektis aan het CBS. De MLZ-cijfers gebaseerd op ZINL over uitgaven en volume Wlz-zin (vanaf 2018) zijn gebaseerd op alle door de zorgkantoren goedgekeurde declaraties op persoonsniveau die aangeleverd worden door Vektis aan het Zorginstituut, die ze weer doorlevert aan het CBS. In beide gevallen wordt dus gebruik gemaakt van Vektis-cijfers.

Het verschil tussen beide cijfers is dat de MLZ-cijfers die direct gebaseerd zijn op Vektis-data uitsluitend betrekking hebben op personen die in het verslagjaar of op de peildatum Wlz-zorg in natura hebben gebruikt waarvoor een declaratie is geregistreerd, die een Wlz-indicatie hebben van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) en die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Bij de MLZ-cijfers op basis van ZINL-data worden deze beperkende voorwaarden niet opgelegd.

Een ander verschil is de behandeling van de nevenprestaties bij modulair pakket thuis (mpt) zoals vervoer van de cliënt naar dagbesteding en reiskosten van de zorgverlener. De kosten van deze prestaties worden bij de MLZ-cijfers op basis van Vektis aan de hoofdprestaties toegewezen waarvoor ze zijn gebruikt. Bij de ZINL-cijfers worden de kosten van vervoer van de cliënt naar dagbesteding en reiskosten van de zorgverlener niet toegerekend aan de mpt-functies, maar als aparte categorie onder zorgvorm opgenomen.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis en CAK

Het CAK registreert de gebruikte Wlz-zorg waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Omdat niet voor alle Wlz-zorg een eigen bijdrage betaald hoeft te worden en personen onder de 18 jaar geen eigen bijdrage betalen, geven de MLZ-cijfers gebaseerd op de registratie van het CAK niet het de totale omvang van de gebruikte Wlz-zorg in Nederland.

De MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura (zin) gebaseerd op de registraties van Vektis (zowel verwerkt door MLZ als ZINL) bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties wat betreft Wlz-zin. Ook personen jonger dan 18 jaar zijn hier dus in opgenomen. Wlz-zin die niet op persoonsniveau wordt gedeclareerd, is niet opgenomen in de cijfers. In de MLZ-cijfers gebaseerd op de registratie van Vektis worden personen zonder indicatie van het CIZ op de aanvang van declaratie uitgesloten; in de MLZ-cijfers gebaseerd op de gegevens van het CAK worden deze personen in de StatLinetabel wel meegenomen. De sector en het zorgzwaartepakket (zzp) in de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura gebaseerd op de declaratiegegevens van Vektis zijn afkomstig van de zzp’s geregistreerd bij de declaraties; zorggebruik geleverd als modulair pakket thuis (mpt) wordt uitgesplitst naar zorgvorm en komt dus in de uitsplitsing naar sector en zzp niet terug.

In de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura en pgb (gebaseerd op gegevens van Vektis en SVB) worden sector en zzp gegeven volgens indicatie van het CIZ, en wordt de gehele populatie ongeacht leveringsvorm naar sector en zzp uitgesplitst. In de MLZ-cijfers gebaseerd op de gegevens van het CAK zijn de sector en zzp gebaseerd op de registratie van het CAK en betreft de uitsplitsing naar sector en zzp ook de gehele populatie.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis-declaraties en NZa-nacalculatie

De uitgaven- en volumecijfers van Wlz-zorg in natura (zin) op basis van nacalculaties betreffen gerealiseerde Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. Ze geven het totale zorgvolume en de totale uitgaven voor Wlz-zorg in natura in Nederland.

De MLZ-cijfers over Wlz-zin gebaseerd op de registraties van Vektis (zowel verwerkt door MLZ als ZINL) bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties op persoonsniveau wat betreft Wlz-zin. Wlz-zin die niet op persoonsniveau wordt gedeclareerd door zorgaanbieders aan de zorgkantoren, is niet opgenomen in de cijfers. In de registraties ontbreken de volgende gegevens:

 • Veegwet ZIN: Overbruggingszorg vanuit de Wmo (zorg wordt nog geleverd door Wmo-aanbieders, maar wel betaald door het zorgkantoor).
 • Prijsafspraken/effecten.
 • Na-ijl effect (met terugwerkende kracht declaraties o.b.v. correcties waardoor de cijfers op een peilmoment op later moment kunnen wijzigen). Het gaat onder meer om meerzorg.
 • Ontbrekende declaraties (aanbieders die niet hebben aangeleverd).
 • Opslagen ‘Waardigheid en trots’ (vanaf 2017 wel opgenomen).
 • Kapitaallasten die tot 2018 niet op persoonsniveau worden gedeclareerd.
 • Crisisbedden die vrij worden gehouden voor gebruik in crisissituaties (vanaf 2018/2019 wel opgenomen).
 • Middelen voor zorg in natura die vanaf 2019  aan de zorgaanbieders toegekend worden via een geoormerkt kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg op basis van hun kwaliteitsplannen (declaratie op instellingsniveau).

Niet gehonoreerde productie is in de Vektis-gegevens wel opgenomen, in tegenstelling tot de NZa gegevens op basis van nacalculaties. Dit betreft de door de NZa verwerkte financiële korting(en) die per zorgaanbieder is/zijn doorgevoerd als gevolg van overschrijding van reguliere en/of geoormerkte contracteerruimte en aangepast in verband met de verdere toetsing van de productieafspraak aan de beleidsregels en regelingen van de NZa.