Vergelijking publicaties binnen het thema Uitgaven en volume

MLZ-cijfers versus cijfers van het Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland publiceert cijfers over declaraties op www.zorgcijfersdatabank.nl. Deze cijfers komen grotendeels overeen met de cijfers die gepubliceerd worden in de MLZ maar wijken op twee punten af. Deze punten zijn wel meegenomen in de cijfers op zorgcijfersdatabank.nl maar niet in de MLZ-cijfers:

 • Nachtverpleging en -verzorging bij de extramurale functie begeleiding;
 • Extramurale dagactiviteiten aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren en cliënten met een langdurige psychische stoornis.

Daarnaast is er een verschil in de wijze waarop eventuele correcties van kwartaalgegevens worden verwerkt: op zorgcijfersdatabank.nl worden correcties voor een bepaald kwartaal verwerkt in de cijfers van het betreffende kwartaal, terwijl deze in de MLZ worden verwerkt in de cijfers van het daaropvolgende kwartaal.

MLZ-cijfers versus NZa-marktscan langdurige zorg

De NZa publiceert jaarlijks op haar website de Marktscan langdurige zorg. Deze Marktscan geeft onder andere cijfers over de uitgaven, volume, prijs en eigen bijdrage van langdurige zorg, zowel in natura als ingekocht via pgb. De Marktscan over Wlz-zorg dekt net als de MLZ-cijfers de gehele Wlz-zorg in natura.

De Marktscans over AWBZ-zorg hebben alleen betrekking op zorgzwaartepakketten en extramurale zorgfuncties en dus niet op alle onderdelen die in de MLZ worden gerekend tot intramurale, extramurale en overige AWBZ-zorg in natura.

Ontbrekende posten

De volgende posten ontbreken in de NZa-marktscan over AWBZ-zorg maar zijn wel opgenomen in de MLZ-cijfers:

 • Dagactiviteit en vervoer;
 • Overige intramurale zorgprestaties (zoals kapitaallasten en jeugdpsychiatrie).

MLZ-cijfers versus Budgettair Kader Zorg (BKZ)/Uitgavenplafond Zorg (UPZ)

Het BKZ/UPZ is het uitgavenplafond waarin de maximale zorguitgaven zijn vastgelegd, die jaarlijks gedurende de kabinetsperiode mogen worden gedaan. De UPZ/BKZ-uitgaven bestaan in de eerste plaats uit de zorguitgaven op grond van de Zvw en de Wlz, voorheen de AWBZ.

Daarnaast wordt een deel van de begrotingsuitgaven toegerekend aan het UPZ/BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland.

Verder vallen onder deze categorie middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor Wmo- en Jeugdwetuitgaven.

Binnen het BKZ omvatten de zorguitgaven voor de AWBZ/Wlz vooral de volgende posten:

 • Uitgaven voor zorg in natura;
 • Uitgaven aan persoonsgebonden budgetten;
 • Subsidies aan MEE-instellingen voor cliëntondersteuning aan gehandicapten (tot 2015);
 • Beheerskosten AWBZ/Wlz-zorgkantoren;
 • Preventieve zorg: rijksvaccinatie van alle kinderen van 0-12 jaar (tot 2015);
 • Overig buiten contracteerruimte, waaronder Wlz-subsidies ADL en extramurale behandeling, beschikbaarheidsbijdragen Wlz-zorgopleidingen;
 • Eigen bijdrage.

De zorguitgaven (BKZ/UPZ) worden verantwoord in de Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderdeel Financieel Beeld Zorg (www.rijksbegroting.nl).

In de MLZ zijn cijfers opgenomen over uitgaven voor zorg in natura, uitgaven voor persoonsgebonden budgetten en eigen bijdrage. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers in het BKZ/UPZ door het gebruik van andere definities. De cijfers in het BKZ/UPZ geven het juiste beeld van de omvang van de financiële consequenties voor de Rijksbegroting.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis en ZINL

Zowel de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura (zin) gebaseerd op de registraties op cliëntniveau van Vektis als de MLZ-cijfers over uitgaven en volume op basis van de declaraties op zorgkantoorniveau volgens ZINL-cijfers op landelijk niveau bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde declaraties op persoonsniveau wat betreft Wlz-zin.

Het verschil tussen beide cijfers is dat de MLZ-cijfers op basis van Vektis-data uitsluitend betrekking hebben op personen die in het verslagjaar of op de peildatum Wlz-zorg in natura hebben gebruikt waarvoor een declaratie is geregistreerd, die een Wlz-indicatie hebben van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) en die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Bij de MLZ-cijfers op basis van ZINL-data worden deze beperkende voorwaarden niet opgelegd.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en CAK

Het CAK registreert de gebruikte Wlz-zorg waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Omdat niet voor alle Wlz-zorg een eigen bijdrage betaald hoeft te worden en personen onder de 18 jaar geen eigen bijdrage betalen, geven de MLZ-cijfers gebaseerd op de registratie van het CAK niet het de totale omvang van de gebruikte Wlz-zorg in Nederland.

De MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura (zin) gebaseerd op de registraties van Vektis en ZINL bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis of ZINL aangeleverde declaraties wat betreft Wlz-zin. Ook personen jonger dan 18 jaar zijn hier dus in opgenomen. Wlz-zin die niet op persoonsniveau wordt gedeclareerd, is niet opgenomen in de cijfers. In de MLZ-cijfers gebaseerd op de registratie van Vektis worden personen zonder indicatie van het CIZ op de aanvang van declaratie uitgesloten; in de MLZ-cijfers gebaseerd op de gegevens van het CAK worden deze personen in de StatLinetabel wel meegenomen. De sector en het zorgzwaartepakket (zzp) in de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura gebaseerd op de declaratiegegevens van Vektis zijn afkomstig van de zzp’s geregistreerd bij de declaraties; zorggebruik geleverd als modulair pakket thuis (mpt) wordt uitgesplitst naar zorgvorm en komt dus in de uitsplitsing naar sector en zzp niet terug.

In de MLZ-cijfers over Wlz-zorg in natura en pgb (gebaseerd op gegevens van Vektis en SVB) worden sector en zzp gegeven volgens indicatie van het CIZ, en wordt de gehele populatie ongeacht leveringsvorm naar sector en zzp uitgesplitst. In de MLZ-cijfers gebaseerd op de gegevens van het CAK zijn de sector en zzp gebaseerd op de registratie van het CAK en betreft de uitsplitsing naar sector en zzp ook de gehele populatie.

Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa

De uitgaven- en volumecijfers van Wlz-zorg in natura (zin) op basis van nacalculaties betreffen gerealiseerde Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. Ze geven het totale zorgvolume en de totale uitgaven voor Wlz-zorg in natura in Nederland.

De MLZ-cijfers over Wlz-zin gebaseerd op de registraties van Vektis/ZINL bevatten alle door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis of ZINL aangeleverde declaraties wat betreft Wlz-zin. Wlz-zin die niet op persoonsniveau wordt gedeclareerd door zorgaanbieders aan de zorgkantoren, is niet opgenomen in de cijfers. In de registraties ontbreken de volgende gegevens:

 • Veegwet ZIN: Overbruggingszorg vanuit de Wmo (zorg wordt nog geleverd door Wmo-aanbieders, maar wel betaald door het zorgkantoor).
 • Prijsafspraken/effecten.
 • Na-ijl effect (met terugwerkende kracht declaraties o.b.v. correcties waardoor de cijfers op een peilmoment op later moment kunnen wijzigen). Het gaat onder meer om meerzorg.
 • Ontbrekende declaraties (aanbieders die niet hebben aangeleverd).
 • Opslagen ‘Waardigheid en trots’ (vanaf 2017 wel opgenomen).
 • Kapitaallasten die tot 2018 niet op persoonsniveau worden gedeclareerd.
 • Crisisbedden die vrij worden gehouden voor gebruik in crisissituaties (vanaf 2018/2019 wel opgenomen).

Niet gehonoreerde productie is in de Vektis- en ZINL-gegevens wel opgenomen, in tegenstelling tot de NZa gegevens op basis van nacalculaties.