Toelichting op de gecorrigeerde cijfers van de MLZ StatLinetabellen op basis van declaraties (Word)

Naar aanleiding van een aanvullende analyse van de brongegevens van de MLZ StatLinetabellen ‘Zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties’ en ‘Zorgzwaartepakketten, uitgaven/volume op basis van declaraties’ is een aantal cijfers gecorrigeerd.

Zie tabellen 1 en 2 voor de lijsten met variabelen en kwartalen waar een correctie is aangebracht.

De correcties hebben in vrijwel alle gevallen betrekking op zowel uitgaven als volume. De wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de (sub)totalen waar de gecorrigeerde variabele onderdeel van uitmaakt.