Personen onder de 21 jaar met zorgkosten naar wet, soort onderwijs en leeftijd

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en naar type onderwijs (speciaal, speciaal basisonderwijs, regulier, geen onderwijsinschrijving). Het speciaal onderwijs wordt verder uitgesplitst naar cluster:

  • Cluster 1: visuele beperkingen.
  • Cluster 2: auditieve en communicatieve beperkingen.
  • Cluster 3: lichamelijke en verstandelijke beperkingen.
  • Cluster 4: ernstige ontwikkelingsstoornissen.
  • Onbepaald: cluster 3 of 4.

 Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014/2015 kunnen cluster 3 en 4 niet meer worden onderscheiden. Onderwijsinschrijvingen met een onbekend cluster op peildatum zijn waar mogelijk aangevuld met het cluster van de bijbehorende onderwijsinschrijvingen uit 2013.