Wat is het verschil tussen opgelegde eigen bijdrage en gefactureerde eigen bijdrage?

De opgelegde eigen bijdrage is het bedrag dat zelf moet worden betaald voor het zorggebruik. In de opgelegde eigen bijdrage zijn echter nog geen kortingen verrekend. Bij de gefactureerde eigen bijdrage zijn kortingen, zoals het gemeentelijk minimabeleid of de korting volgens de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wel reeds toegepast.

De gefactureerde eigen bijdrage geeft dus het bedrag aan dat daadwerkelijk door het CAK is gefactureerd aan de zorggebruiker.