Opgelegde eigen bijdrage

Bedrag aan eigen bijdrage voor werkelijk zorggebruik tegen het geldige tarief, maar nooit meer dan de vastgestelde maximale periodebijdrage of maximale lage/hoge eigenbijdrage.

De maximale bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen en eventueel vermogen (deel), (pensioengerechtigde) leeftijd, en samenstelling van de leefeenheid.

In de tabel over opbrengst opgelegde eigen bijdrage worden de eigen bijdragen opgenomen over de periode waarin de eigen bijdrage is opgelegd. Hierbij wordt dus niet gekeken naar wanneer de zorg is afgenomen. De cijfers zijn daarom op kasbasis.

In de opgelegde eigen bijdrage zijn nog geen kortingen verrekend, zoals het gemeentelijk minimabeleid.

Naast opgelegde bestaat er ook gefactureerde eigen bijdrage. Op de opgelegde eigen bijdrage wordt gemeentelijk minimabeleid en bijvoorbeeld de korting krachtens de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg tot 2015) toegepast om te komen tot de gefactureerde eigen bijdrage. Deze geeft aan welke eigen bijdrage aan de cliënt in rekening wordt gebracht en dus wat de cliënt zou moeten betalen.

Zie ook: eigen bijdrage, gefactureerde eigen bijdrage en opbrengst eigen bijdrage