Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg – Juli 2021

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Wlz-indicatie met grondslag psychische stoornis

Vanaf 1 januari 2021 is de Wlz naast het voortgezet verblijf op basis van de grondslag psychiatrische aandoening (GGZ-B) ook toegankelijk voor personen met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg. In vijf nieuwe ‘GGZ Wonen met intensieve begeleiding’ (GGZ-W) zorgprofielen is omschreven welke zorg en ondersteuning zij vanuit de Wlz kunnen krijgen.

In de cijfers over de Wlz-indicaties in het eerste kwartaal van 2021 zijn personen met deze nieuwe zorgprofielen opgenomen. 

Bekijk hier de kwartaalcijfers op MLZ-StatLine.

Het CBS heeft de Monitor instroom Wlz met psychiatrische grondslag uitgevoerd om de instroom en herkomst van cliënten met deze nieuwe GGZ-W indicaties in kaart te brengen. De monitor bestaat uit een tabellenset met cijfers over onder andere de herkomst van personen die instromen in de Wlz met een GGZ-W zorgprofiel,  het aantal dagen tussen indicatie en zorgtoegang en de kosten van Beschermd Wonen per centrumgemeente.

Bekijk hier de tabellenset van de Monitor instroom Wlz met ‘psychische stoornis’.

Maatwerkonderzoek gerelateerd aan COVID-19

Vanaf begin mei 2020 worden er op de MLZ cijfers gepubliceerd die samenhangen met COVID-19. Bekijk hier de maatwerktabellen gerelateerd aan COVID-19.

Twee maatwerktabellen worden wekelijks aangevuld met nieuwe CAK-gegevens over zorggebruik en BRP-gegevens over overledenen:

  1. Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 – 2021. Deze cijfers zijn de afgelopen periode wekelijks gebruikt in nieuwsberichten op CBS.nl (bijvoorbeeld: In tweede golf overleden bijna 11 duizend meer mensen dan verwacht).
  2. Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020-2021

Daarnaast zijn ten bate van de monitoring van de gevolgen van Covid-19 de volgende twee nieuwe MLZ StatLine tabellen ingericht in het thema ‘Bevolking’ die wekelijks geüpdatet worden:

Sinds eind januari is de tabel ‘Overledenen; regio (indeling 2021)’ beschikbaar. Hierin staat per week het aantal overleden personen naar regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied, GGD-regio, Veiligheidsregio, Zorgkantoorregio en gemeente). Deze data wordt via opendata getoond in onder andere de grafiek op Sterfte | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl

Sinds februari is de tabel ‘Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken’ beschikbaar. Hierin staat per week het aantal overleden personen uitgesplitst naar de persoonskenmerken leeftijd en geslacht, en het Wlz-zorggebruik op basis van CAK-data.

Ook is de eerder gepubliceerde maatwerktabel, op basis van de doodsoorzaakgegevens en CAK-data, over overledenen per maand naar doodsoorzaak  maandelijks aangevuld met nieuwe cijfers (bekijk hier de publicaties over doodsoorzaken). Ook over dit  onderwerp zijn meerdere nieuwsberichten van het CBS verschenen. Bekijk hier het meest recente nieuwsbericht.

Maatwerkonderzoek: ‘ Geclusterd wonen onder personen met een volledig pakket thuis‘

Op de MLZ verschijnen regelmatig publicaties naar aanleiding van maatwerkvragen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS onder andere onderzoek uitgevoerd naar de woonsituatie van personen die gebruik maken van zorg uit de Wlz met leveringsvorm vpt.

Geclusterd wonen onder personen met een volledig pakket thuis (vpt), 2019