Leveringsvorm zorg

Zorg die onder de Wlz, de Zvw-Wijkverpleging of de Wmo 2015 valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf in een instelling, dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlz-zorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Wlz-zorg kan ook bekostigd worden uit een pgb. Zorg uit een pgb kan gecombineerd worden met zorg in natura.

Bij Zvw-Wijkverpleging kan de zorg in natura worden geleverd. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Daarnaast kan Zvw-Wijkverpleging bekostigd worden uit een pgb.

Maatwerkvoorzieningen die onder de Wmo 2015 vallen, kunnen aan personen als zin worden geleverd of bekostigd worden uit een pgb.