Persoonsgebonden budget

Geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg ten laste van de Wlz/AWBZ,Wmo 2015/Wmo, Jeugdwet of Zvw kan inkopen of inhuren.

De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of meerdere zorgaanbieders. De cliënt aan wie het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar het pgb heeft toegekend wordt ook wel aangeduid als de budgethouder.

Wanneer de zorgovereenkomst is goedgekeurd door de gemeente of het zorgkantoor, kan de budgethouder rekeningen van zorgaanbieder(s) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sturen, die dan over gaat tot betaling aan de zorgverlener. Dit is het trekkingsrecht.

Er wordt over het toegekend pgb gesproken wanneer een zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar een persoon toegang geeft tot zorg die bekostigd wordt uit een pgb. Er wordt over een besteed pgb gesproken als een persoon zorg heeft ontvangen die betaald is uit een pgb.

Naast zorg die cliënten inkopen met een persoonsgebonden budget bestaat er ook zorg in natura.

De MLZ-cijfers over het persoonsgebonden budget zijn in 2012 inclusief de toegekende en bestede bedragen in het kader van Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Deze vergoedingsregeling voorzag mensen met een complexe zorgvraag (van minimaal 10 uur per week op basis van een extramurale AWBZ-indicatie) van een individueel budget voor het inkopen van zorg.

Deze regeling is in 2012 ingegaan; in 2013 is de regeling opgegaan in de pgb regeling.

Synoniemen: pgb, toegekend bedrag