Zorg met verblijf

Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling.

Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

Wlz

Vanaf 2015 geldt de Wlz. Deze wet regelt zorg en verblijf voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Vaak gaat het om zorg met verblijf in een verpleeghuis of instelling. Maar de zorg kan ook thuis geleverd worden in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt). De langdurige GGZ , de zogenaamde GGZ B, wordt de eerste drie jaar gefinancierd vanuit de Zvw. Na drie jaar wordt GGZ B (voortgezet verblijf) gefinancierd vanuit de Wlz.

Wmo 2015

Beschermd wonen, de zogenaamde GGZ C, wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo 2015. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de langdurige GGZ (B en C) vanaf 2015 onder de Jeugdwet.

AWBZ

Tot 2015 werd er binnen de AWBZ onderscheid gemaakt tussen zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. Centrum indicatiestelling zorg en het CAK hanteerden deze termen bij de indicering en de registratie van het gebruik van zorg. Personen die een indicatie hadden voor zorg met verblijf (ZMV, zorgzwaartepakket) konden ervoor kiezen om de zorg extramuraal (thuis) te ontvangen (ZZV, functies). Onder de AWBZ betreffen tabellen over Indicaties voor zorg met verblijf zowel de indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger. Indicaties voor kort verblijf zijn hierin niet opgenomen, dit valt onder Indicaties zorg zonder verblijf.

Tabellen over Gebruik betreffen tot 2015 gegevens over zorg met verblijf in natura die ontvangen is in een instelling, waarvoor een eigen bijdrage betaald moest worden en waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ kwamen. Voor personen onder de 18 jaar gold de eigen bijdrage niet. Ook logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf was opgenomen onder het gebruik van zorg met verblijf.

Tabellen vanaf 2015 worden uitgesplits naar wet.

Ter vergelijking: intramurale zorg.

Synoniemen: ZMV