Pgb-gebruik voor persoonlijke assistentie (LG of VV) in 2019

In dit maatwerk proberen we personen die gebruik maken van zorg gefinancierd vanuit een pgb, met een zorgprofiel (zzp) Lichamelijk Gehandicapt (LG) 5, LG6, LG7 of Verpleging en Verzorging (VV) 8 in beeld te brengen. We kijken hier specifiek naar personen/budgethouders van 18-65 jaar met een toegekend budget van 80% van het maximum, oftewel >190.000 euro per jaar. Van deze personen bepalen we vervolgens of zij al dan niet voor 2015 reeds gebruik maakten van een pgb, het aantal zorgverleners per budgethouder, het type zorgovereenkomst en bijbehorende bedragen.

Let op

Dit bestand is op 11-06-2021 vervangen. In het nieuwe bestand zijn de kosten besteed per persoon in jaar herzien. In het oorspronkelijke bestand waren hier abusievelijk de totale kosten in jaar weergegeven. Tevens is een tabel toegevoegd (Tabel 2) waarin het aantal zorgverleners per persoon is uitgesplitst naar kwintielen