Zorgprofiel

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt met een Wlz-indicatie kan ontvangen.

De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig heeft.

De indicatiestelling voor Wlz-zorg door Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gebeurt sinds 1 januari 2015 in de vorm van zorgprofielen. Er zijn profielen voor de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg.

Deze zorgprofielen zijn, anders dan de zorgzwaartepakketten (zzp’s) onder de AWBZ, globaal omschreven en niet langer uitgedrukt in uren zorg per week. Concretisering van de benodigde zorg gebeurt in de zorgplanbespreking tussen verzekerde en zorgaanbieder.

Het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit hanteren (ook na 2015) zzp's als zorgprestaties bij de bekostiging van intramurale AWBZ/Wlz-zorg.