Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Opgelegde eigen bijdrage

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg aan mensen met een ernstige beperking door ouderdom, een chronische ziekte, een handicap, langdurige psychische problemen. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor deze zorg. Na 2015 wordt – in aflopende mate - eigen bijdragen opgelegd voor zorg vallend onder AWBZ tot 2015.

Wmo tot 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) tot 2015

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking.

Van 2007 tot 2015 gold de Wmo, de wet die werd ingevoerd als een samenvoeging van de Wet voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijk verzorging uit de AWBZ.

Na 2015 wordt – in aflopende mate - eigen bijdragen opgelegd voor zorg vallend onder Wmo tot 2015. Vanaf verslagjaar 2016 worden cijfers over eigen bijdragen voor Wmo-zorg samengevoegd met eigen bijdragen voor Wmo 2015-zorg en uitsluitend vermeld bij Wmo 2015-zorg.

Wlz

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ.

Wmo 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Wmo 2015, waarbij de taken van de gemeenten zijn uitgebreid ten opzichte van de Wmo. Het doel van de wet is dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Taken die onder de Wmo 2015 vallen zijn onder andere het bieden van ondersteuning van participatie, begeleiding en dagbesteding, een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, ondersteuning aan mantelzorgers en opvang in geval van huiselijk geweld.